SFS 1960:266

600266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 266

Lag

om ändrad lydelse av 4 och 43 §§ skogsvårdslagen

den 21 maj 1948 (nr 237);

given Stockholms slott den 3 juni 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 4 och 43 §§ skogsvårdslagen den 21 maj 1948 skola er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

4 §.

Uppsikt över att skogsmark med därå växande skog skötes i enlighet med

denna lag utövas av vederbörande skogsvårdsstyrelse.

43 §.

1 mom. �T någon missnöjd med beslut, som enligt denna lag meddelats

av skogsvårdsstyrelse, må han hos skogsstyrelsen söka ändring genom be­

svär, \ålka skola ingivas till skogsvårdsstyrelsen. Klagan må dock icke föras

mot beslut enligt 10 §. I fall, som i 13 eller 24 § avses, är rätten till klagan ej

inskränkt till viss tid. Beslut, som må överklagas, skall innehålla föreskrift

om vad den som vill besvära sig därvid har att iakttaga.

2 mom. över skogsstyrelsens heslut i ärende, varom i denna lag förmäles,

så ock över länsstyrelses beslut i ärende, som avses i 28 § 3), må klagan föras

hos Konungen genom besvär, vilka skola ingivas till jordbruksdepartemen­

tet. Klagan må jämväl föras av skogsvårdsstyrelse, där skogsstyrelsen änd­

rat eller upphävt skogsvårdsstyrelsens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1960.

Beträffande överklagande av beslut, som meddelats före nämnda dag, skola

äldre bestämmelser tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belträfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

G�STA NETZ�0N

' Prop. 1960: 111; L=U 21; Rskr 217.

7 5�6 0702^1. S vensk författningssamling 1960, Nr 260 och 267

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.