SFS 2018:365 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2018:365 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
SFS2018-365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2

dels att 32 g § ska upphöra att gälla,
dels att 32 b, 32 c, 32 e och 40 §§ ska ha följande lydelse.

32 b §3 I fråga om personuppgifter ska registret över fysiska och juridiska
personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring
av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning,

och

a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, eller
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana

näringsidkare,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana

näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

32 c §4 I fråga om personuppgifter ska registret över godkända frökällor
ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning,

och

a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, eller
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana

frökällor,

2. omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frö-

källa registrerats,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i

kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

1 Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

Senaste lydelse av 32 g § 2002:614.

3 Senaste lydelse 2002:614.

4 Senaste lydelse 2002:614.

SFS

2018:365

Publicerad
den

4 maj 2018

background image

2

SFS

2018:365

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskydds-
förordning.

32 e §5 Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i de register som avses i 32 a § första stycket.

40 §6 Skogsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Naturvårdsverket får överklaga Skogsstyrelsens beslut i fall som avses i

25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2002:614.

6 Senaste lydelse 2005:1164.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.