SFS 2018:1413 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2018:1413 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
SFS2018-1413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § skogsvårdslagen (1979:429)2
ska ha följande lydelse.

17 §3 Tillstånd till avverkning får inte ges, om avverkningen medverkar
till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljö-
balken inte följs. Avverkningen får dock tillåtas, om den förenas med de
krav som behövs för att följa normen eller om det finns en sådan förutsätt-
ning för tillstånd som anges i 5 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.

Tillstånd till avverkning får inte heller ges för att bygga en skogsbilväg

om nyttan av vägen för skogsbruket inte motsvarar kostnaden för den, eller
om vägen inte kan passas in i en vägnätsplan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Conny �hman
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 2010:930.

SFS

2018:1413

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.