SFS 1995:49 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 1995:49 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
SFS 1995_49 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979_429)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

44

SFS 1995:49

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 40 § skogsvårdslagen

(1979:429)2 skall ha följande lydelse.

40 § Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogssty-
relsen.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1993:553.

background image

Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fall

som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:49

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

45

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.