SFS 2005:390 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2005:390 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
050390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

2

dels att 8, 10, 36 och 38 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

8 § Skogsmarkens ägare är ansvarig för anläggning och vård av ny skog.

Om säkerhet ställts för fullgörande av återväxtåtgärder enligt 36 § och den

skogsmark på vilken åtgärderna skall vidtas överlåts genom försäljning, byte
eller gåva, är den som ställt säkerhet solidariskt med en senare ägare ansva-
rig för kostnader som uppkommer om åtgärderna efter beslut av skogsvårds-
styrelsen enligt 35 § fjärde stycket utförs på ägarens bekostnad.

Ansvar enligt andra stycket är begränsat till det belopp för vilket säkerhet

ställts. Ansvaret för den som ställt säkerhet upphör om en ny ägare ställer sä-
kerhet för de ifrågavarande återväxtåtgärdernas fullgörande och säkerheten
godkänns av skogsvårdsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl får skogsvårdsstyrelsen i andra fall än som

anges i tredje stycket besluta att en tidigare ägares ansvar för återväxtåtgär-
derna skall bortfalla.

10 §

3 Avverkning på skogsmark skall vara ändamålsenlig för återväxt av

ny skog eller främja skogens utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd

för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får
avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning skall bedrivas för att
tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla na-

tur- eller kulturmiljövärden får skogsvårdsstyrelsen i särskilda fall medge
undantag från första stycket.

10 a § Om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) krävs vid förvärv
av fastighet, får förvärvaren inte påbörja avverkning förrän sådant tillstånd
meddelats.

Om det finns särskilda skäl får skogsvårdsstyrelsen medge undantag från

första stycket.

1 Prop. 2004/05:58, bet. 2004/05:MJU9, rskr. 2004/05:262.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 1998:1538.

SFS 2005:390

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:390

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

36 §

4 Om en avverkning föranleder förhållandevis dyra återväxtåtgärder i

större omfattning, får skogsvårdsstyrelsen i samband med avverkningen be-
sluta att säkerhet skall ställas för fullgörandet av åtgärderna, om det skäligen
kan befaras att åtgärderna annars inte blir vidtagna. Säkerheten skall avse de
kostnader som skogsvårdsstyrelsen får ta ut enligt 8 § andra stycket och 35 §
fjärde stycket.

Säkerhet får även krävas som villkor för tillstånd enligt 16 § eller enligt

27 § första stycket.

Har skogsvårdsstyrelsen enligt första stycket beslutat att säkerhet skall

ställas, får avverkningen inte påbörjas förrän säkerheten har ställts och god-
känts av skogsvårdsstyrelsen.

Ställs inte säkerhet i fall som avses i första stycket, får skogsvårdsstyrel-

sen meddela förbud att avverka skog på brukningsenheten utan skogsvårds-
styrelsens tillstånd.

38 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § första

stycket, 10 § andra stycket, 11 §, 20 § eller 29 § första stycket,

2. bryter mot 10 § första stycket eller 10 a §,
3. bryter mot 16 § första stycket eller mot villkor som gäller avverkning

och som har meddelats med stöd av 16 § tredje stycket, 18 § andra stycket
eller 21 § tredje stycket,

4. bryter mot 36 § tredje stycket eller avverkningsförbud som avses i 36 §

fjärde stycket,

5. inte fullgör anmälningsskyldighet som har föreskrivits med stöd av

14 §,

6. inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som har

meddelats för att 31 § eller en föreskrift enligt 30 § skall följas,

7. genom avverkning eller andra åtgärder bryter mot 25 § första stycket

första meningen, 27 § första stycket eller mot ett beslut om avverkning som
har meddelats med stöd av 27 § tredje stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som inte har rättat sig efter ett vitesföreläggande eller som har över-

trätt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Har skogsvårdsstyrelsen före ikraftträdandet beslutat att säkerhet skall

ställas enligt 36 § första stycket, gäller 8 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1998:1538.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.