SFS 2001:440 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2001:440 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
010440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § skogsvårdslagen (1979:429)

2

skall ha följande lydelse.

4 §

3

Bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade före-

skrifter skall inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot 7 kap. 11 §
andra stycket miljöbalken eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd
av 7 eller 8 kap. samma balk eller med stöd av annan lag.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Jan Stålhandske
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Lagen omtryckt 1993:553.

3

Senaste lydelse 1998:821.

SFS 2001:440

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.