SFS 2002:614 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2002:614 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
020614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

3

dels

att 7, 33, 34 och 40 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 32 a�32 g och 34 a §§,

samt närmast före 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

4

Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder
eller ställer upp villkor för användning av visst slag av skogsodlingsmaterial
vid anläggning av skog.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsod-
lingsmaterial i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 decem-
ber 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.

5

Med skogsodlingsmaterial aves frön, plantor, sticklingar och andra former

av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog enligt vad regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlig-
het med direktiv 1999/105/EG.

Register

32 a §

För de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ skall med hjälp av au-

tomatiserad behandling föras ett register över fysiska och juridiska personer
som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogs-
odlingsmaterial eller handel med sådant material samt ett register över god-
kända frökällor. Dessa register skall ge offentlighet åt den information som
ingår i registren.

Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldra-

träd till en familj, klon eller klonblandning enligt vad regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med

1

Prop. 2001/02:137, bet. 2001/02:MJU21, rskr. 2001/02:286.

2

Jfr rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogs-

odlingsmaterial (EGT L 11, 15.1. 2000, s. 17, Celex 31999L0105).

3

Lagen omtryckt 1993:553.

4

Senaste lydelse 1996:1490.

5

EGT L 11, 15.1. 2000, s. 17 (Celex 31999L0105).

SFS 2002:614

Utkom från trycket
den 26 juni 2002

background image

2

SFS 2002:614

rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av
skogsodlingsmaterial.

32 b §

I fråga om personuppgifter skall registret över fysiska och juridiska

personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring
av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning,

och

a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, eller
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana

näringsidkare,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana nä-

ringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

32 c §

I fråga om personuppgifter skall registret över godkända frökällor

ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning,

och

a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, eller
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana

frökällor,

2. omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frö-

källa registrerats,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i

kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

32 d §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de regis-

ter som avses i 32 a § första stycket.

32 e §

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftsla-

gen (1998:204) för de register som avses i 32 a § första stycket.

32 f §

Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§

medge direktåtkomst till de register som avses i 32 a § första stycket.

32 g §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

33 §

6

Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av

denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller
32 a�32 g §§. Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom sitt
verksamhetsområde.

6

Senaste lydelse 1996:1490.

background image

3

SFS 2002:614

34 §

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedri-

ver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få till-
träde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte
bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndighe-

ten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket.

34 a §

När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om kon-

trollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 de-
cember 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har kommissionen rätt
att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra följande
åtgärder hos den som avses i 34 § andra stycket:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa

handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av den

som avses i 34 § andra stycket.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten i Stockholm.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om handräck-

ningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsök-
ningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken.

40 §

7

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökan om informa-
tion enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och beslut om rättelse enligt
28 § samma lag.

Naturvårdsverket får överklaga skogsvårdsstyrelsens beslut i fall som av-

ses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

7

Senaste lydelse 1995:49.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.