SFS 2005:1164 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2005:1164 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
051164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

2

dels att i 8�10, 10 a, 13, 14, 16, 18, 21, 23�25, 27 och 36 §§ ordet ⬝skogs-

vårdsstyrelsen⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Skogsstyrelsen⬝ i
motsvarande form,

dels att 33, 34, 35, 40 och 41 §§ skall ha följande lydelse.

33 §

3 Skogsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och

med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller 32 a�32 g §§.

34 §

4 Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedri-

ver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få till-
träde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte
bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndighe-

ten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket.

35 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen
skall efterlevas.

Ett föreläggande eller förbud får meddelas sedan det har visat sig att myn-

dighetens råd inte har följts. I brådskande fall eller när det behövs för att be-
vara natur- eller kulturmiljövärden eller när det annars finns särskilda skäl,
får dock ett föreläggande eller förbud meddelas omedelbart.

1 Prop. 2005/06:1 utg.omr. 23, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107.

2 Lagen omtryckt 1993:553.
Senaste lydelse av
8 § 2005:390
10 § 2005:390
10 a § 2005:390
14 § 1998:1539
36 § 2005:390.

3 Senaste lydelse 2002:614.

4 Senaste lydelse 2002:614.

SFS 2005:1164

Utkom från trycket
den 23 december 2005

4 SFS 2005:1133�1176

background image

2

SFS 2005:1164

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Förelägganden och förbud kan förenas med vite.
Om någon inte rättar sig efter ett föreläggande, får tillsynsmyndigheten

besluta att åtgärden skall vidtas på den försumliges bekostnad.

40 §

5 Skogsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Detsamma gäller beslut om avslag på ansökan om information en-
ligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och beslut om rättelse enligt 28 §
samma lag.

Naturvårdsverket får överklaga Skogsstyrelsens beslut i fall som avses i

25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

41 § Skogsstyrelsen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2002:614.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.