SFS 1998:1538 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 1998:1538 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
981538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen

(1979:429)

2

dels

att 10, 30 och 36 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken ⬝Miljökonsekvensbeskrivning⬝ närmast före 32 § skall

bytas ut mot ⬝Miljöanalys⬝,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast före

denna en ny rubrik av följande lydelse.

10 §

Avverkning på skogsmark skall vara ändamålsenlig för återväxt av ny

skog eller främja skogens utveckling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till skydd

för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss ålder inte får
avverkas samt meddela föreskrifter om hur avverkning skall bedrivas för att
tillgodose kraven enligt första stycket.

För att möjliggöra försöksverksamhet får skogsvårdsstyrelsen i särskilda

fall medge undantag från första stycket.

Skogs- och miljöredovisning

14 a §

För varje brukningsenhet skall det finnas en redovisning som anger

hur skogen ser ut och vilka natur- och kulturmiljövärden som har registrerats
för brukningsenheten.

Redovisningen skall upprättas enligt föreskrifter som meddelas av reger-

ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket.

30 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och kultur-
miljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens stor-
lek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsam-
lingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning.

1

Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3, rskr. 1998/99:32.

2

Lagen omtryckt 1993:553.

SFS 1998:1538

Utkom från trycket
den 14 december 1998

background image

2

SFS 1998:1538

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

För att tillgodose dessa intressen får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot avverkning och
andra skogsbruksåtgärder på skogliga impediment.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas för det fall föreskrifter
enligt första stycket inte har följts.

Bemyndigandet i första och tredje stycket medför inte befogenhet att med-

dela föreskrifter som är så ingripande att pågående markanvändning avsevärt
försvåras.

36 §

Om en avverkning föranleder förhållandevis dyra återväxtåtgärder i

större omfattning, får skogsvårdsstyrelsen i samband med avverkningen be-
sluta att säkerhet skall ställas för fullgörandet av åtgärderna.

Säkerhet får även krävas som villkor för tillstånd enligt 16 § eller enligt

27 § första stycket.

Avverkning som avses i första stycket får påbörjas först när säkerhet

ställts och godkänts av skogsvårdsstyrelsen.

Ställs inte säkerhet i fall som avses i första stycket, får skogsvårdsstyrel-

sen meddela förbud att avverka skog på brukningsenheten utan skogsvårds-
styrelsens tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.