SFS 2009:1320 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2009:1320 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
091320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2

ska ha följande lydelse.

19 §

3

I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

18 § första eller andra stycket gäller bestämmelserna i 25 kap. 6 § och
31 kap. 2 §, 4 § första stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första
meningen, 9, 12 och 13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra
stycket, 31 § tredje stycket samt 32 och 33 §§ miljöbalken. Det som sägs i
dessa bestämmelser om miljödomstol ska i stället gälla fastighetsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller i mål om ersättning på grund av ett beslut

som har meddelats före den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 1998:821.

SFS 2009:1320

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.