SFS 2010:822 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Du är här: Start / Miljörätt / Skogsvårdslag (1979:429) / SFS 2010:822 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
100822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2

ska ha följande lydelse.

19 §

3

I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

18 § första eller andra stycket gäller 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första
stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och
13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje
stycket samt 33 § miljöbalken. Det som sägs i dessa bestämmelser om miljö-
domstol ska i stället gälla fastighetsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett

beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvis-
ningarna i 19 § till 31 kap. miljöbalken samt hänvisningarna i 31 kap. miljö-
balken till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid
utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 2009:1320.

SFS 2010:822

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.