SFS 2014:142 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2014:142 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
140142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 20 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om strålskyddslagen

(1988:220)

dels att 20 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 20 b och 20 c §§, av föl-

jande lydelse.

20 §

3

Tillstånd krävs för att

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta, för-

värva, inneha, använda, deponera, återvinna eller återanvända ett radioaktivt
ämne eller ett material som innehåller radioaktiva ämnen,

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha,

använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan och är
avsedd att sända ut joniserande strålning eller sådan del av anordningen som
är av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt,

3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha,

använda, installera eller underhålla andra tekniska anordningar än sådana som
avses i 2 och som kan alstra joniserande strålning och för vilka regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrivit krav på tillstånd,

4. från landet utföra radioaktivt ämne, om inte tillstånd finns enligt lagen

(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd, eller

5. utomlands slutförvara radioaktivt avfall eller annat radioaktivt ämne som

det inte finns någon planerad och godtagbar användning för, om avfallet eller
ämnet kommer från en verksamhet med strålning i Sverige.

Tillståndsplikten enligt första stycket 5 gäller inte
1. radioaktivt avfall som efter behandling eller upparbetning i Sverige ska

slutförvaras i det land där avfallet har uppkommit eller ämnet har sitt
ursprung, eller

2. kasserade slutna strålkällor som återsänds till en leverantör eller en till-

verkare av sådana strålkällor.

20 b §

Ett tillstånd för slutförvaring utomlands enligt 20 § första stycket 5

får ges endast om

1 Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179.

2 Jfr rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemen-
skapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall (EUT L 199, 2.8.2011, s. 48, Celex 32011L0070).

3 Senaste lydelse 2000:1068.

SFS 2014:142

Utkom från trycket
den 1 april 2014

background image

2

SFS 2014:142

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. det mellan Sverige och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring,

och

2. fördelarna med slutförvaring i det andra landet från strålskyddssynpunkt

tydligt överväger fördelarna med slutförvaring i Sverige.

20 c §

Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att ett

sådant avtal om slutförvaring som avses i 20 b § ska kunna godtas som grund
för ett tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.