SFS 1976:245

760245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 2 juni 1976

SFS 1976: 245 Lag

Utkom från trycket

OTii ändring 1 s ttålskyddslagen (1958:110);

utfärdad den 13 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 1, 5, 23�25 och 28 §§ strål­

skyddslagen (1958: 110) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Med radiologiskt arbete förstås i denna lag arbete med radio­

aktivt ämne, arbete vari brukas röntgenutrustning eller annan teknisk
anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, och arbete vid

anläggning för utvinning av atomenergi.

Med joniserande strålning avses i lagen strålning från radioaktivt

ämne, röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likartad strålning.

Om det är påkallat från strålskyddssynpunkt, får regeringen föreskriva

att vad som i lagen sägs om teknisk anordning avsedd att utsända joni­

serande strålning eller om radiologiskt arbete skall gälla helt eller delvis
även teknisk anordning av visst slag som är avsedd att utsända icke­

joniserande strålning respektive arbete vari användes sådan anordning.
Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrif­

ter som nu har sagts.

5 §2 Vid meddelande av tillstånd skall strålskyddsmyndigheten stadga

de villkor och övriga föreskrifter som finnas erforderliga ur strålskydds­
synpunkt. Myndigheten må ock senare, när det finnes påkallat, stadga

nya eller ändrade villkor eller föreskrifter.

Meddelas tillstånd enligt 2 § tredje stycket, äger strålskyddsmyndig­

heten föreskriva skyldighet att göra anmälan om förvärv av anordning
eller ämne som avses med tillståndet.

När tillstånd beviljats enligt atomenergilagen, äger strålskyddsmyndig­

heten meddela de särskilda föreskrifter som, utöver de för tillståndet

gällande villkoren, erfordras för strålskyddet. Avser tillståndet anlägg­

ning som i nämnda lag sägs, skall dock fråga om föreskrift, som angår
annat än den normala driften eller som kan i avsevärd mån påverka
utformningen av eller driften vid anläggningen, underställas regeringens

prövning.

mf
fill

! de
:erl

390

1 Prop. 1975/76; 123, JoU 38, rskr 311.

-Senaste lydelse 1975: 709.

¬

background image

23 § / 7710m-'' Angående påföljd för olovlig införsel av radioaktivt

SFS 1976: 245

ämne och försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

Till böter eller fängelse i högst ett år dömes

1. den som olovligen bedriver radiologiskt arbete eller som elje.st,

annorledes än genom olovlig införsel, bryter mot vad i 2, 4 eller 6 §

sägs;

2. den som åsidosätter med st�d av 5 eller 16 § givna villkor eller

andra föreskrifter;

3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse åläggande, före­

skrift eller förbud som meddelats med stöd av 9 §, 18 § första stycket
eller 19 §;

4. den som i ansökan eller anmälan eller eljest angående omständig­

het, varom det enligt denna lag eller med stöd därav meddelad före­

skrift åligger honom att lämna upplysning, uppsåtligen lämnar oriktig
eller ofullständig uppg ift.

2 mom. Till böter dömes
1. den som försummar att göra anmälan varom i 8 eller 13 § sägs;
2. den som använder någon till radiologiskt arbete i strid mot 12 §

första stycket eller föreskrift som meddelats med stöd av 12 § andra

stycket; och

3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i 12 § tredje

stycket stadgas.

24 § Har någon, som är sysselsatt i radiologiskt arbete eller eljest

i arbete hos den som innehar radioaktivt ämne eller i ar bete vari nyttjas

anordning som avses i 9 §, olovligen och utan giltigt skäl borttagit eller
försatt ur bruk strålskyddsanordning eller ock underlåtit att använda

föreskriven sådan anordning eller eljest, i annat fall än i 23 § sägs,

åsidosatt av strålskyddsmyndigheten eller tillsynsman meddelad skydds­

föreskrift, dömes han till böter, högst femhundra kronor.

25 § Ansvar enligt denna lag må ej ådömas, om gärningen skett av
oaktsamhet som var ringa.

Ansvar enligt denna lag inträder ej, om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt bro ttsbalken.

28 §4 Brott som avses i 23 eller 24 § må ej åtalas av allmän åklagare,

med mindre strålskyddsmyndigheten anmäler det till åtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Olof Köhl
(J ordbruksdepartementet)

⬢' Senaste lydelse 1975; 1247.

Senaste lydelse 1975; 709.

391

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.