SFS 1981:291

810291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:291

Lag

utkom från to^ckei

<>111 ändring 1 strålskyddslagen (1958:110);

den 6 maj 1981

utfärdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs alt 2§ strålskyddslagen (1958: 110)

skall ha nedan angivna lydelse.

2 §2 Radiologiskt arbete må ej bedrivas utan tillstånd av myndighet som

regeringen bestämmer (strålskyddsmyndigheten). Ej heller må någon ulan
tälstånd av strålskyddsmyndigheten innehava röntgenutrustning eller an­

nan teknisk anordning avsedd att utsända joniserande strålning, idka han­

del med radioaktivt ämne eller eljest till riket infora eller här förvärva, in­

nehava eller överlåta sådant ämne.

Den som ej innehar sådant tillstånd må ej utan medgivande av strål­

skyddsmyndigheten taga hand om oförtullat radioaktivt ämne på sätt som

avses i 3§ andra stycket tullagen (1973:670). I övrigt gäller lagen
(1973: 980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade va­
ror. m. m.

Tillstånd må meddelas för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar,

institutioner eller företag.

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, vare tillståndet lik­

väl. såvitt angår rätt att innehava radioaktivt ämne eller röntgenutrustning

eller annan teknisk anordning, gällande för dödsboet intill tre månader från
dödsfallet.

Tillstånd enligt denna lag erfordras ej för vad som omfattas av tillstånd

enligt atomenergilagen (1956: 306) om icke annat föreskrives i till ståndet.

' Prop. 1980/81:74, SoU 22, rskr 2 15.

470

" Senaste lydelse 1975 :709.

¬

background image

I fråga om prövningen av frågor om tillstånd til l radiologiskt arbete, av-

SFS 1981:291

seende tillverkning av radioaktiva läkemedel, eller till handel med eller in­

försel av sådana läkemedel finns också foreskrifter i lagen (1981 : 289) om

radioaktiva läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.