SFS 1988:220

880220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Strålskyddslag;

SFS 1988:220

Utkom från trycket

Utfärdad den 1 9 maj 1988.

den 25 maj 1988

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Syftet med d enna lag är att människor, djur och miljö skall skydda s
mot skadlig verkan av strålning.

2 § Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning.

Med joniserande strålning avses gammastrålning, röntgenstrålning,

partikelstrålning eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning.

Med icke-joniserande strålning avses optisk strålning, radiofrekvent

' Prop. 1987/88; 88, JoU 1 9, rskr. 234.

'

615

1; r

¬

background image

SFS 1988:220

strålning, lågfrekventa elektriska och magnetiska Fält och ultraljud eller

annan till sin biologiska verkan likartad strålning.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i den

utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts, föreskriva
undantag från denna lag eller vissa bestämmelser i lagen i fråga om radio­

aktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra strålning.

4 § Regering får, i d en utsträckning det på grund av rådande särskilda

förhållanden är nödvändigt för att stärka försvarsberedskapen, meddela
föreskrifter för totalförsvaret som avviker från denna lag.

5 § Med verksamhet med strålning avses i denna lag

1. tillverkning, införsel, transport, saluförande, överlåtelse, upplåtelse,

förvärv, innehav och användning av eller annan därmed jämförlig befatt­

ning med radioaktiva ämnen,

2. användning av eller annan därmed jämförlig befattning med tekniska

anordningar som kan alstra strålning.

Allmänna skyldigheter

6 § Den som bedriver verksamhet med strålning skall med hänsyn till

verksamhetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs

1. vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att

hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö,

2. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på den plats och i den lokal

och övriga utrymmen där strålning förekommer,

3. väl underhålla tekniska anordningar samt mät- och strålskydds­

utrustning som används i ver ksamheten.

7 § Den som bedriver verksamhet med strålning skall s vara för att den
som är sysselsatt i v erksamheten har god kännedom om de förhållanden,

villkor och föreskrifter under vilka verksamheten bedrivs samt blir upplyst

om de risker som kan vara förenade med verk samheten. Den som bedriver

verksamheten skall förvissa sig om att den som är sysselsatt i verksamhe­

ten har den utbildning som behövs och vet vad han skall iaktta för att

strålskyddet skall fungera tillfredsställande.

8 § Den som är sysselsatt i v erksamhet med str ålning skall använda de

skyddsanordningar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att
strålskyddet skall fungera tillfredsställande.

9 § Den som tillverkar, till landet inför, överlåter eller upplåter ett radio­
aktivt ämne skall genom märkning eller på annat lämpligt sätt lämna

uppgifter som är av betydelse från strålskyddssynpunkt.

10 § Den som tillverkar, till landet inför, överlåter eller upplåter en

teknisk anordning som kan alstra strålning eller som innehåller ett radioak­
tivt ä mne, skall svara för att anordningen, när den avlämnas för att tas i
bruk eller förevisas i marknadsföringssyfte, är försedd med nödvändig

strålskyddsutrustning samt även i övrigt erbjuder en betryggande säkerhet

¬

background image

mot skada på människor, djur och miljö. Han skall genom märkning eller

SFS 1988:220

på annat lämpligt sätt lämna uppgifter som är av betydelse från strål­

skyddssynpunkt.

11 § Den som installerar eller utför underhållsarbete på en anordning

som avses i 10 § sk all svara för att den strålskyddsutrustning som hör till
anordningen sätts på plats och att i övrigt de åtgärder vidtas som behövs
från strålskyddssynpunkt och som föranleds av arbetet.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela de ytterligare föreskrifter som krävs till skydd mot eller för

kontroll av strålning i de hänseenden som anges i 6� 11 § §.

I fråga om radioaktiva ämnen finns även bestämmelser i lagen

(1981:289) om radioaktiva läkemedel och lagen (1982:821) om transport av
farligt gods.

Radioaktivt avfall m. m.

13 § Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning skall

svara för att det i verksamhete n uppkomna radioaktiva avfallet hanteras
och, när det behövs, slutförva ras på ett från strålskyddssynpunkt tillfreds­
ställande sätt. Detsamma gäller kasserade strålkällor som använts i verk­

samheten.

Om det är påkallat från strålskyddssynpunkt får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att den som bedriver

eller har bedrivit ver ksamhet med strålning skall s vara för att det i verk­
samheten uppkomna radioaktiva avfallet hanteras eller slutförvaras på
särskilt angivet sätt.. ,

14 § Den som bedriver eller har bedrivit i verksamhet med en teknisk
anordning som kan alstra strålning skall, i den utst räckning som föreskrivs
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, svara för att
anordningen oskadliggörs, när den inte längre skall använd as i verksamhe­

ten.

Förbud och provning m. m.

15 § Om det är påkallat från strålskyddssynpunkt får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud mot att

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta,

förvärva, inneha, använda eller ta annan därmed jämförlig befattning med

material som innehåller radioaktivt ämne,

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inne-

ha, använda, installera, underhålla eller ta annan därmed jämförlig befatt-
ning med en teknisk anordning som kan alstra strålning och som inte

�~nl;i

omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag.

16 § Den som är und er 16 år får inte sysselsättas i arbe te som är förenat

med joniserande strålning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

gjy

¬

background image

SFS 1988: 220

särskilda föreskrifter i fraga om arbetstagare under 18 år som utför sådant

arbete.

17 § Om ett arbete av visst slag medför särskild risk från strålskyddssyn­

punkt för vissa arbetstagare, får regeringen eller den myndighet som rege­
ringen bestämmer föreskriva att särskilda villkor skall gälla för arbetets
utförande eller förbjuda att arbetet utförs av sådana arbetstagare.

18 § Den som är sysselsatt eller skall sysselsättas i arbete med joniseran­

de strålning är skyldig att underkasta sig sådan läkarundersökning som

behövs för att bedöma om han skulle löpa särskild risk för skada vid
exponering för joniserande strålning. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får inskränka denna skyldighet och i övrigt meddela
närmare föreskrifter om läkarundersökningen.

Endast den som genomgått läkarundersökning enligt förs ta stycket får

sysselsättas i arbete med joniserande strålning. Den som vid läkar­

undersökningen bedömts löpa särskild risk för skada vid exponering för
joniserande strålning får inte utan medgivande av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer sysselsättas i arbete med joniseran­

de strålning.

Om någo n, som arbetar med joniserande strålning eller på grund av sin

sysselsättning kan ha utsatts för joniserande strålning, visar tecken på
skada som kan misstänkas vara föranledd av sådan strålning, skall han

genom arbetsgivarens försorg ges tillfälle att snarast genomgå läkarunder­

sökning.

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela sådana föreskrifter om mät- och skyddsutrustningar samt om
provning, kontroll och besiktning som är av betydelse från strålskyddssyn­
punkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri­

va att särskilda avgifter skall tas ut för sådan provning, kontroll och

besiktning som avses i första stycket.

Tillståndsplikt m. m.

20 § Tillstånd krävs för att

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta,

förvärva, inneha eller använda ett radioaktivt ämne,

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inne­

ha, använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan och

är avsedd att sända ut joniserande strålning eller sådan del av anordningen

som är av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt,

3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inne­

ha, använda, installera eller underhålla andra tekniska anordningar än

sådana som avses i 2 och som kan alstr a joniserande strålning och för vilka

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrivit krav
på tillstånd.

618

¬

background image

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

SFS 1988:220

meddela föreskrifter om krav på tillstånd för att tillverka, till landet införa,

saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, installera eller un­
derhålla en teknisk anordning som kan alstra icke-joniserande strålning
eller sådan del av anordningen som är av väsentlig betydelse från strål­

ningssynpunkt.

22 § Frågor om tillstånd enligt denna lag p rövas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestäm mer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får genom

föreskrifter meddela tillstånd enligt denna lag för sjukvårdshuvudmän,

vissa yrkesgrupper eller vissa vårdinrättning ar, institutioner eller företag.

23 § Tillstånd enligt denna lag beh övs inte för verksamhet enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet, om inte annat föreskrivits i tillstånd
som meddelats enligt den lagen.

I fråga om tillstånd att tillverka, till landet införa eller saluföra radioakti­

va läkemedel finns även bestämmelser i lagen (1981:289 ) om radioaktiva

läkemedel.

24 § Ett tillstånd får begränsas till att avse en viss tid.

25 § Den som inte har tillstånd när det krävs enligt 20 eller 21 § få r
endast efter medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ta hand om ett oförtullat radioaktivt ämne eller en oförtullad
teknisk anordning på det sätt som avses i 8 § första stycket tullagen

(1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Tillståndsvillkor m. m.
26 § I samband med att ett tillstånd meddelas eller under tillståndets
giltighetstid får tillståndsmyndigheten meddela sådana villkor för tillstån­
det som behövs med hänsyn till strålsky ddet.

27 § Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984: 3) om kärnteknisk
verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som
behövs med hänsyn till st rålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk

anläggning, skall dock villkor som i avsevärd mån kan påverka utformning­
en av anläggni ngen eller driften vid denna alltid underställas regeringens

prövning.

�&terkalielse av tillstånd

28 § Ett tillstånd enligt denna lag får återkallas om

1. föreskrifter eller villkor som uppställts med stöd av 12 §, 13 § andra

stycket, 14 §, 15 §, 16 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket eller 26 § i

något väsentligt avseende inte iakttas,

2. det i annat fall finns synnerliga skäl.

619

¬

background image

\

SFS 1988:220

Tillsyn m. m.

29 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

30 § Efter åtagande av en kommun far regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer överlåta åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att

i et t visst avseende utöva tillsynen. Om en sådan överlåtelse sker, skall

vad som sägs i lagen om tillsynsmyndighet gälla även miljö- och hälso­

skyddsnämnden.

31 § Den som bedriver verksamhet enligt denna lag skall på begäran av

tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

som behövs för tillsynen,

2. ge myndigheten tillträde till den anläggning eller plats där verksamhe­

ten bedrivs för undersökningar och prover i den omfattning som behövs för
tillsynen. För uttaget prov betalas inte ersättning.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri­

va om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtag­
ning och undersökning av prov.

32 § Tillsynsmyndigheten far meddela de förelägganden och förbud som

behövs i en skilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som
har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller

enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller

enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten låta vidta åtgär­
den på hans bekostnad.

33 § I av vaktan på att en förelagd strålskyddsåtgärd vidtas eller för att

säkerställa att ett meddelat förbud iakttas, far tillsynsmyndigheten omhän­

derta radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra strål­

ning eller som innehåller ett radioaktivt ämne.

Tillsynsmyndigheten får också försegla en teknisk anordning eller an­

läggning för att förebygga att den brukas olovligen.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för åtgärder enligt

första och andra styckena.

34 § Beslut om föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med

vite.

Ansvarsbestämmelser m. m,

35 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt
eller av grov oaktsamhet bryter mot 6 §, 7 §, 9 - 11 §§ eller 13 § första
stycket,

620

¬

background image

36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt

SFS 1988:220

eller av oaktsamhet

1. bryter mot 16 § första stycket eller 20 § 1 eller 2,
2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 12 § första stycket,

13 § andra stycket, 14 §, 15 §, 16 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket,

20 §3 eller 21 §.

3. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 26 eller 27 §,

4. bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats med stöd av 32 §

första stycket.

37 § Till böter döms den som med uppåt eller av o aktsamhet

1. bryter mot vad som föreskrivs i 18 § andra och tredje styckena,
2. underlåteratt iaktta vad tillsynsmyndigheten begär enligt 31 § första

stycket,

3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av be tydelse i en ansöka n

eller annan handling som avges enligt denna lag eller föreskrift som medde­
lats med stöd av lagen.

38 § Till ansvar enligt denna lag döms inte i ringa fall.

Till ansvar enligt denna lag döms inte om ansva r för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller lagen (196 0; 418) om straff för varu­
smuggling.

39 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vites-
förbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

40 § Radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som varit föremål för

brott enligt denna lag eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall

förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Första stycket gäller även behållare eller an dra strålskyddsanordningar

som hör till radioaktiva ämnen eller tek niska anordningar.

41 § Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag far inte
obehörigen röja eller utnytt ja vad han därvid har fått veta om affärs- eller
driftsförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmel serna i sekre­

tesslagen (1980: 100).

42 § Beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos kammarrät­

ten. Beslut i frågor som avses i 27 § överklagas dock hos regeringen.

Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag

med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte

annat bestäms.

621

¬

background image

SFS 1988:220

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Genom denna lag upphävs strålskyddslagen (1958:110).
3. Bestämmelserna i 13 och 14 §§ skall ej tillämpas beträffande den som

har upphört att bedriva verksamhet före ikraftträdandet.

4. Föreskrifter och beslut i särskilda fall som har meddelats med stöd av

strålskyddslagen (1958:110) skall anses ha meddelats enligt motsvarande

bestämmelser i den na lag. Den som vid ikra ftträdandet är sådan godkänd

föreståndare som avses i 4 § förstnämnda lag skall intill dess annat be­
stämts även därefter fullgöra de uppgifter som ankom på f öreståndaren.

Det som med stö d av samma lag föreskrivits om kompetenskrav för före­

ståndare skall gälla även annan som fullgör motsvarande uppgifter.

5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrif ter

som har ersatts genom bestämmelser i denna lag tillämpas i stället de nya

bestämmelserna. Lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbets­

tagare med radiologiskt arbete skall dock även efter ikraftträdandet gälla
arbetstagare i sådant arbete som avses i 1 § första stycket strålskyddslagen
(1958:110).

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

BIRGITTA DAHL

(Miljö- och energidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.