SFS 1992:1546

921546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1546

om ändring 1 strålskyddslagen (1988:220);

Utkom från trycket

den 30 december 1992

utfärdad den 17 d ecember 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om strålskyddslagen

(1988:220)

dels att 27 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

22 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning som möjliggör en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön och
hälsan.

27 § Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärntek­
nisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller
den myndighet som regerin gen bestämmer meddela de ytterligare villkor

som behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärntek­

nisk anläggning, skall dock villkor som i avsevärd mån kan påverka ut­

formningen av anläggningen eller driften vid denna alltid underställas
regeringens prövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri­

va att det i fråga om villkor som enligt första stycket underställs regering­

ens prövning skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning enligt 22 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs­

departementet)

Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NUII, rskr. 1992/93:136.

3703

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.