SFS 1970:670

700670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1804

1970 . Nr 670

Nr 670

Lag

om ändring i strålskyddslagen (1958; 110);

given Stockholms slo tt den 4 december 1970,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 2 § strålskyddslagen (1958: 110) skall ha nedan angivna

Ij^delse.

2 §.

Radiologiskt arbete

sådant ämne.

Tillstånd må

eller företag.

Avlider någon

från dödsfallet.

Tillstånd enligt denna lag erfordras ej för vad som omfattas av tillstånd

enligt atomenergilagen, om icke annat f�reslcrives i tillståndet.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 4 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

Prop. 1970:149, 2LU 83, rskr 391.

Nr 669 och 670, Vi ar k. Stocldiolm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P.A.Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.