SFS 1958:110

580110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

NINGSSAMLING

1958 ⬢ Nr 110 och 111

Utfcom från nycket den 28 mare 1958

»; ======^

Nr 110

Strålskyddslag;

given Stockholms slott den 14 mars 1958.

lä-Ifl ft Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelse

1 §.

Med radiologiskt arbete förstås i denna lag arbete med radioaktivt ämne,

irbete vari brukas röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd

att utsända joniserande strålning, och arbete vid anläggning för utvinning av

atomenergi.

Med joniserande strålning avses i lagen strålning från radioakthd ämne,

röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likartad strålning.

'

Om tillstånd m. m.

2 §.

Radiologiskt arbete må ej bedrivas utan tillstånd av myndighet som

Konungen bestämmer (strålskyddsmyndigheten). Ej heller må någon utan

jmilSi dllstånd av strålskyddsmyndigheten innehava röntgenutrustning eller an-

Sfet'ian teknisk anordning avsedd att utsända joniserande strålning, idka han-

nmiflel me d radioaldivt ämne eller eljest till riket införa eller här förvärva, in-

jitciiafliehava elle r överlåta sådant ämne.

Tillstånd må meddelas för viss yrkesgrupp eller för vissa inrättningar,

nstitutioner eller företag.

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, vare tillståndet

l^ikväl, såvitt angår rätt att innehava radioaktivt ämne eller röntgenutrust­

ning eller annan teknisk anordning, gällande för dödsboet intill tre måna-

ler från dödsfallet.

Tillstånd enligt denna lag erfordras ej för vad som omfattas av tillstånd

atomenergilagen.

^ ^

Strålskyddsmyndigheten äger i anledning av ansökan om tillstånd enligt

lenna lag eller när det eljest finnes påkallat verkställa besiktning av lokal,

om är avsedd att användas i radiologiskt arbete eller för förvaring av radio-

iktivt ämne, så ock av utrymmen i närheten därav.

^ Prop. 1958: 29; L^U 6; Rskr 114.
57 � 587024. Sv ensk författningssamling 1958, Nr 110 ock 111

¬

background image

182

1958 .

lio' >

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, strålskyddsmyndig

äger förordna, att röntgenutrustning eller annan teknisk anordning,

är avsedd att användas i radiologiskt arbete eller för förvaring av radi

aktivt ämne, skall hos tillverkare, försäljare eller upplåtare besiktigas inn

den avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utställes till för

ning eller i reklamsyfte.

4 §.

Meddelas tillstånd till radiologiskt arbete för annan än enskild pers

som själv skall förestå verksambeten, skall för denna finnas av str

skyddsmyndigheten godkänd föreståndare och, om myndigheten finner s

därtill, godkänd ersättare för honom. Godkännande må meddelas för vi

grupp av befattningshavare eller för personer med viss utbildning.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl handel med och in

hav av radioaktivt ämne.

5 §.

Vid meddelande av tillstånd skall strålskyddsmyndigheten stadga de

kor och övriga föreskrifter som finnas erforderliga ur strålskyddssynpu

Myndigheten må ock senare, när det finnes påkallat, stadga nya eller ä

rade villkor eller föreskrifter.

Meddelas tillstånd enligt 2 § andra stycket, äger strålskyddsmyndighe

föreskriva skyldighet att göra anmälan om förvärv av anordning eller ä

som avses med tillståndet.

När tillstånd beviljats enligt atomenergilagen, äger strålskyddsmyn

heten meddela de särskilda föreskrifter som, utöver de för tillståndet

lande villkoren, erfordras för strålskyddet. Avser tillståndet anlägg

som i nämnda lag sägs, skall dock fråga om föreskrift, som angår a

än den normala driften eller som kan i avsevärd mån påverka utfo,^

ningen av eller driften vid anläggningen, underställas Konungens prövni'

6 §.

Ej må någon som innehar tillstånd enligt denna lag utan strålskyd

myndighetens medgivande bruka annan lokal eller i 2 § avsedd anordn"

annat radioaktivt ämne eller större mängd av sådant ämne än som

givits i tillståndet eller väsentligt ändrad lokal eller anordning eller e

t3j

utnyttja tillståndet på annat sätt, i större omfattning eller under andra

hållanden än tillståndet avser.

*

Den som innehar tillstånd enligt atomenergilagen må ej heller u

strålskyddsmyndighetens medgivande vidtaga ändring med avseende å "

hållande, varom myndigheten meddelat föreskrift enligt 5 § tredje styck

7 §.

Tillstånd eller godkännande som meddelats enligt denna lag må åt

kallas, om föreskrift avseende strålskyddet icke iakttagits eller om det eljes

finnes påkallat ur strålskyddssynpunkt.

8 §.

'

Upphör någon att innehava eller använda radioaktivt ämne som a

med tillstånd enligt denna lag, skall han genast göra anmälan därom

strålskyddsmyndigheten. Sådan anmälan skall ock utan uppskov och

nast inom tre månader göras, då någon i annat fall upphör att bedriva v

samhet eller innehava anordning som avses med tillstånd enligt denna

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag, skall den som

boet i sin vård skyndsamt anmäla dödsfallet till strålskyddsmyndighe

Anmälan till strålskyddsmyndigheten skall ock ofördröjligen göras,

¬

background image

110

183

lujjgradioaktivt ämne stulits eller eljest förkommit. Skyldigheten åvilar före-

ståndaren, om sådan finnes.

9 §.

lles|[ I fråga om annan teknisk anordning, som kan alstra joniserande strål­

ning, än ovan sägs äger strålskyddsmyndigheten verkställa besiktning samt

meddela föreskrifter till skydd mot strålningen och ålägga innehavaren

att vidtaga de åtgärder som erfordras för detta ändamål.

iiiQii r"

Allmänna skyldigheter för tillståndshavare m. fl.

fe.

10 §.

i fejis; Den som bedriver radiologiskt arbete är pliktig att, under särskilt beak­

tande av vad som stadgas i denna lag och med stöd därav meddelade före­

skrifter, iakttaga allt som med hänsyn till arbetets natur och de förhållan-

v^den under vilka det bedrives samt däri sysselsatta personers yrkesvana och

Jli^^k^ovriga förutsättningar för arbetet skäligen kan göras för att förebygga

'Iskador av strålningen. Sådan skyldighet å^dlar jämväl föreståndare, såvitt

fråga är om åtgärd som han äger vidtaga.

Envar som är sysselsatt i radiologiskt arbete är pliktig att använda före-

°^;?fintliga strålskyddsanordningar, noga följa i denna lag och med stöd därav

"'^meddelade föreskrifter samt i övrigt iakttaga tillbörlig försiktighet och, i

. jiu.vad på honom ankommer, medverka till förekommande av skador av strål-

*ningen.

Vad i denna paragraf stadgas med avseende å radiologiskt arbete skall

4 tillämpliga delar gälla handel med och innehav av radioaktivt ämne.

11 §.

CEiEjSf Tillverkare och försäljare av röntgenutrustning eller annan teknisk an-

' ordning som kan alstra joniserande strålning samt den som upplåter sådan

anordning till begagnande skola tillse, att anordningen, när den avlämnas

= il3iöför att tagas i bruk inom riket eller här utställes till försäljning eller i

; riöiinreklamsyfte, är försedd med nödig strålskyddsutrustning och även i övrigt

iEi^iiierbjuder betryggande säkerhet mot skada genom strålningen, så ock till-

Htejiihandahålla för installation av anordningen och för dess drift erforderliga

imtiiganvisningar.

Utför någon såsom självständig företagare installation av anordning som

{j jiavses i första stycket, skall han vid installationen tillse, att föreskrivna

ii^sr-östrålskyddsanordningar uppsättas och övriga föreskrifter för installationen

Ijitr^iiakttagas.

Läkarundersökning m. m.

'Pjw

[jjlkiG'

_

_

12 §.

Till radiologiskt arbete må ej utan strålskyddsmyndighetens medgivande

användas någon som icke fyllt aderton år eller som ej vid läkai-undersök-

ning befunnits fri från sjuklighet eller svaghet, vilken kan anses göra hö­

rt iE^^nom sä rskilt utsatt för den med arbetet förbundna hälsofaran.

0^1' Den som användes till radiologiskt arbete skall enligt strålskyddsmyndig-

aPff^ietens bestämmande undergå periodisk läkarundersökning; myndigheten

iräll^-äger föreskriva att den som icke iakttager vad sålunda bestämts icke vidare

lei lirt^må a nvändas till radiologiskt arbete.

Företer någon, som användes till radiologiskt arbete eller som eljest på

^E.E'grund av sitt arbete kan hava varit utsatt för joniserande strålning, tecken

/

¬

background image

184

1958 .

⬢ l�

på skada som kan misstänkas vara föranledd av sådan strålning, skall

genom arbetsgivarens eller, om föreståndare finnes, dennes försorg oför

ligen underkastas läkarundersökning.

13 §.

Den som bedriver radiologiskt arbete eller arbete med anordning

avses i 9 § eller innehar radioaktivt ämne skall, om anledning föreko

att misstänka att någon härigenom tillfogats skada av joniserande s

ning, ofördröj ligen anmäla förhållandet till strålskyddsmyndigheten,

nes föreståndare, skall skjddigheten i stället åvila honom.

Tillsyn

14 §.

Tillsyn å efterlevnaden av denna lag och med stöd därav meddelade f"

skrifter utövas av strålskyddsmyndigheten samt, under dess överinsee

och ledning, av tillsynsmän.

15 §.

^

Tillsynsman äger verkställa besiktning enligt vad i 3 och 9 §§ är sta

om strålskyddsmyndigheten.

Ej må tillsynsman utan synnerliga skäl förvägras att i samband '

besiktning följa verksamheten vid anläggning, där radiologiskt arbete

drives eller radioaktivt ämne förvaras, eller vid anordning som avses i

När det finnes påkallat äger tillsynsman fordra, att prov och underso

ningar verkställas för kontroll av att meddelade skyddsföreskrifter iakttag

och att jämväl i övrigt goda strålskyddsförhållanden råda,

16 §.

Finner tillsynsman att i visst fall behov av särskild skyddsföreskrift fö

ligger, äger han själv förordna därom, såframt föreskriften icke me

större kostnad eller olägenhet.

17 §.

Den som bedriver radiologiskt arbete eller innehar radioaktivt ämne e

anordning som avses i 9 §, så ock hans personal är skyldig att på anför

lämna strålskyddsmyndigheten och tillsynsman de upplysningar som'

fordras för tillsynen.

18 §.

När särskilda omständigheter påkalla det, äger strålskyddsmyndigh

förordna, att anläggning eller anordning som avses i denna lag ej vidare

användas förrän åtgärd, som i anledning av besiktning eller eljest fo

skrivits, blivit vidtagen eller att radioalitivt ämne jämte strålskyddsanor

ning, vari det förvaras, skall i avvaktan på sådan åtgärd omhändertagas!

Strålskyddsmyndigheten må ock, till förebyggande av att anläggning el

^

anordning brukas olovligen, låta genom polismyndighetens försorg försO

anläggningen eller anordningen.

19 §.

�&sidosätter installatör vad i 11 § andra stycket sägs, äger strålskyddsm

digheten meddela honom därav påkallad föreskrift med avseende å insta

tionsarbete eller förbud att vidare utföra sådant arbete.

20 §.

Underlåter någon att fullgöra vad enligt 15 § tredje stycket -eller 1

åligger honom, äger strålskyddsmyndigheten förelägga lämpligt vite.

felt

/

¬

background image

r 110

185

SOtgt/j

21 §.

Den som har eller haft att utöva tillsyn å efterlevnaden av denna lag eller

med stöd därav meddelad föreskrift eller anlitats såsom biträde vid till­

synen eller som eljest tagit befattning med ärende, som avses i denna lag,

ej röja eller obehörigen nyttja yrkeshemlighet, som därigenom blivit

^''^^iiikänd för honom, och må ej heller, om det icke kan anses påkallat i tjänstens

'nsfti j intresse, yppa arbetsförfarande, affärsförhållande eller omständighet av

personlig natur, varom han sålunda fått vetskap.

Transport och transitering m. m.

22 §.

Om transport, tullbehandling och transitering av radioaktivt ämne f�r-

ordnar Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Har radioaktivt ämne anmälts till tuUklarering av någon som ej är berät­

tigad att införa varan, må han, om tillstånd till införsel ej erhålles, överlåta

varan till någon, som är berättigad att införa den, eller ock åter utföra va-

«iii ran. överlåtes eller utföres varan ej inom fyra månader efter anmälningen

till tuUklarering eller inom den längre tid som generaltullstyrelsen bestäm-

i siimer, tillfaller varan Itronan, om det ej är uppenbart obilligt. Med varan skall

D förfaras enligt vad som är stadgat om radioaktivt ämne som förverkas

igsoFjjämlikt denna lag.
iMTéc

Ansvarsbestämmelser m. m.

23 §.

ydfes 1 mom. Med dagsböter eller fängelse straffes

1. den som olovligen bedriver radiologiskt ai'bete eller obehörigen inför

eller söker införa radioaktivt ämne eller som eljest bryter mot vad i 2, 4

eller 6 § sägs;

2. den som åsidosätter med stöd av 5 eller 16 § givna villkor eller andra

^föreskrifter;

3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse åläggande, föreskrift

W'" eller förbud som meddelats med stöd av 9 §, 18 § första stycket eller 19 §;

4. den som i ansökan eller anmälan eller eljest angående omständighet,

^ varom det enligt denna lag eller med stöd därav meddelad föreskrift åligger

liiTi^honom att lämna upplysning, uppsåtligen lämnar oriktig eller ofullständig

usl!;!]'uppgift; och

5. den som bryter mot vad i 21 § sägs.

2 mom. Med dagsböter straffes

1. den som försummar att göra anmälan varom i 8 eller 13 § sägs;

2. den som använder någon till radiologiskt arbete i strid mot 12 § första

stycket eller föreskrift som meddelats med stöd av 12 § andra stycket; och

3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i 12 § tredje

stycket stadgas.

24 §.

Har någon, som är sysselsatt i radiologiskt arbete eller eljest i arbete hos

den som innehar radioaktivt ämne eller i arbete vari nyttjas anordning som

avses i 9 §, olovligen och utan giltigt skäl borttagit eller försatt ur bruk

strålskyddsanordning eller ock underlåtit att använda föreskriven sådan

anordning eller eljest, i annat fall än i 23 § sägs, åsidosatt av strålskydds-

¬

background image

186

1958 .

.

myndigheten eller tillsynsman meddelad skyddsföreskrift, straffes me

ter, högst trehundra kronor.

25 §.

Straff enhgt denna lag må ej ådömas, om gärningen skett av oaktsam

som var ringa.

j

Till straff enligt denna lag må ej dömas för gärning, som är särskilt ^

lagd med straff i allmänna strafflagen.

26 §.

Brukas radioaktivt ämne olovligen i radiologiskt arbete eller införes ell

söker någon obehörigen till riket införa eller innehar någon här olovli

sådant ämne, må detta jämte strålskyddsanordning, vari det förvaras, f

klaras förverkat till kronan, om det ej är uppenbart obilligt. Finnes ä

ej i behåll, må i stället värdet förklaras förverkat.

Anordning, som är avsedd att utsända joniserande strålning och s

olovligen brukats i radiologiskt arbete eller olovligen innehaves, må

förklaras förverkad till kronan, när särskilda skäl äro därtill.

Med förverkad egendom skall förfaras på sätt strålskyddsmyndighe

bestämmer.

27 §.

i

Påträffar tulltjänsteman egendom, som skäligen kan antagas vara förv

k ad enligt 26 §, skall han taga egendomen i heslag.

§

I övrigt gäller om beslag vad därom finnes särsldlt stadgat.

Om verkställt beslag skall anmälan ofördröj ligen göras till strålskydds

myndigheten, som har att meddela erforderliga föreskrifter om förvarin

av det som tagits i beslag.

28 §.

Brott som avses i 23 § 1 mom. 1�4 och 2 mom. eller i 24 § må ej åtalas a

allmän åklagare, med mindre strålskyddsmyndigheten anmäler det till åta

Brott som avses i 23 § 1 mom. 5 må åtalas av allmän åklagare allenas

efter angivelse av målsägande.

Särskilda bestämmelser

29 §.

'

över tillsynsmans beslut enligt 16 § må klagan föras hos strålskyd

myndigheten inom tre veckor från det klaganden fick del av beslutet. N

synnerliga skäl äro därtill, äger tillsynsman förordna att beslutet s

omedelbart lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.

;

över beslut av strålskyddsmyndigheten enligt denna lag må klagan fö

hos Konungen genom besvär.

Strålskyddsmyndigheten äger förordna, att villkor, åläggande, föreskri

förbud eller återkallelse av tillstånd eller godkännande som meddelas

stöd av 5, 7, 9, 16, 18 eller 19 § skall omedelbart lända till efterrätte

utan hinder av förd klagan.

30 §.

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, strålskyddsmyndigli

äger föreskriva, att radioaktivt ämne eller röntgenutrustning eller

teknisk anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, skall uii

lagas från tillämpningen av denna lag eller vissa bestämmelser i lagcji.;

ra

i&l

⬢ i'

⬢'V

¬

background image

ooli 111

187

31 §.

Närmare föreskrifter angående tillämpning av denna lag meddelas av

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av strålskyddsmyndighe-

w ^ ten.

Enligt Konungens bestämmande må strålskyddsmyndigheten utse myndig-

itsiiiliet eller sakkunnig att beträffande vissa slag av ärenden besluta å strål­

skyddsmyndighetens vägnar ävensom att för särskilt fall handhava till-

ssjmen enligt vad om tillsynsman är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959, dock att dessförinnan må med

il ^^tillämpning av nya lagen meddelas föreskrift eller beslut som har avseende

tiden efter ilrraftträdandet.

5^fe Genom denna lag upphäves lagen den 6 juni 1941 (nr 334) om tillsyn å

radiologiskt arbete m. m.

Utan hinder av vad nu sagts behåller tillstånd, åläggande, föreskrift eller

-feuförbud som meddelats med stöd av äldre lag sin giltighet jämväl efter nya

lagens ikraftträdande, där ei Konungen eller strålskyddsmyndigheten annor-

^?Jb!hmda förordnar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

risso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

^^belcräfta låtit.

Stockholms slott den 14 mars 1958.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Inrikesdepartementet)

RU.XE B. JOHANSSON

9) Elf!
lEliit:

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.