SFS 2016:785 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2016:785 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
160785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

13 §

2

Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning ska

svara för att det radioaktiva avfall som förekommer i verksamheten

1. hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssyn-

punkt tillfredsställande sätt, eller

2. överlämnas till en producent som i enlighet med bestämmelser som har

meddelats med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken är skyldig att ta hand om
avfallet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheterna i första stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

2 Senaste lydelse 2006:340.

SFS 2016:785

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.