SFS 2017:227 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2017:227 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
170227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 23 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om strålskyddslagen

dels att nuvarande 5 a § ska betecknas 5 b §,
dels att 32 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 a, 14 a�14 c, 31 a, 31 b och

36 a §§, och närmast före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 a §

3

Med kosmetiskt solarium avses i denna lag en teknisk anordning för

att exponera människor för ultraviolett strålning i syfte att göra huden mör-
kare.

�&ldersgräns för användning av kosmetiskt solarium

14 a §

Det är förbjudet att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år

sola i ett kosmetiskt solarium.

14 b §

Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett kosmetiskt solarium ska

1. förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år,
2. på varje ställe i verksamheten där ett kosmetiskt solarium upplåts se till

att det finns en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet att låta
någon som inte har fyllt 18 år sola i det, och

3. enligt ett särskilt program för egenkontroll kontrollera verksamheten och

ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som
gäller för verksamheten enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen.

14 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den egenkontroll som avses i 14 b § 3.

31 a §

Tillsynsmyndigheten får göra kontrollköp som syftar till att få fram

underlag för en dialog med en verksamhetsutövare i frågor som rör skyldig-
heten i 14 b § att förvissa sig om att en solare har fyllt 18 år. För ett kontroll-
köp får tillsynsmyndigheten inte anlita någon som är yngre än 18 år.

1 Prop. 2016/17:55, bet. 2016/17:FöU9, rskr. 2016/17:177.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

3 Senaste lydelse 2004:456.

SFS 2017:227

Utkom från trycket
den 4 april 2017

background image

2

SFS 2017:227

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Ett kontrollköp får göras även om verksamhetsutövaren inte har informe-

rats om det i förväg.

Efter ett kontrollköp ska tillsynsmyndigheten informera verksamhetsutöva-

ren om köpet.

31 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om hur kontrollköp ska göras.

32 §

Tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden och förbud som

behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har
meddelats med stöd av lagen ska följas.

Om någon inte vidtar en åtgärd som den personen är skyldig att vidta enligt

denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av
lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten besluta
att åtgärden ska vidtas på personens bekostnad.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får inte grundas på det som har

kommit fram genom ett kontrollköp enligt 31 a §.

36 a §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med upp-

såt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 14 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.