SFS 2017:780 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2017:780 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
170780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

30 §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om att den eller de kommunala

nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha
tillsyn över att solarieverksamhet som bedrivs inom kommunen följer gäl-
lande regler.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen

bestämmer i fråga om annan verksamhet får överlåta åt en sådan nämnd som
avses i första stycket att, om kommunen begär det, i ett visst avseende utöva
sådan tillsyn som annars skulle skötas av tillsynsmyndigheten.

Det som sägs i andra stycket gäller inte verksamhet som utövas av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets
radioanstalt. För denna verksamhet får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, om försvarsinspektören för hälsa och miljö begär det,
överlåta åt denne att i ett visst avseende utöva tillsynen.

Om tillsynen överlåts enligt denna paragraf, ska det som sägs om tillsyns-

myndigheter i lagen gälla även den nämnd som avses i första stycket eller för-
svarsinspektören för hälsa och miljö.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2006:653.

SFS 2017:780

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.