SFS 2018:396 Strålskyddslag

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2018:396 Strålskyddslag
SFS2018-396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Strålskyddslag

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens syfte och innehåll
1 §
Syftet med denna lag är att skydda människors hälsa och miljön mot
skadlig verkan av strålning.

2 § Lagen är indelad i följande kapitel:

� 1 kap. Lagens syfte och innehåll,
� 2 kap. Lagens tillämpningsområde,
� 3 kap. Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande strål-

ning,

� 4 kap. Arbetstagares exponering för joniserande strålning,
� 5 kap. Allmänhetens och miljöns exponering för joniserande strålning,
� 6 kap. Tillstånd och anmälan i fråga om joniserande strålning,
� 7 kap. Tekniska anordningar som kan alstra icke-joniserande strålning,
� 8 kap. Tillsyn,
� 9 kap. Straff och förverkande,
� 10 kap. Tystnadsplikt, överklagande och avgifter.

Ordförklaringar
3 §
I denna lag avses med

joniserande strålning: partikelstrålning eller elektromagnetisk strålning

som har tillräcklig energi för att jonisera materia, och

icke-joniserande strålning: optisk strålning, elektromagnetiskt fält eller

ultraljud.

4 § I denna lag avses med medicinsk exponering att en person exponeras
för strålning

1. som ett led i medicinsk eller odontologisk diagnostik eller behandling

i avsikt att gynna personens hälsa,

2. i samband med att personen utanför sin yrkesutövning hjälper och

stöder en patient och är medveten om exponeringen, eller

3. inom medicinsk eller biomedicinsk forskning som forskningsperson.

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Jfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande

säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande

strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

97/43/Euratom och 2003/122/Euratom, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:396

Publicerad
den

7 maj 2018

background image

2

SFS

2018:396

5 § I denna lag avses med

sluten strålkälla: radioaktivt ämne som är permanent inneslutet i en be-

hållare eller ingår i ett fast material som förhindrar spridning av det radio-
aktiva ämnet vid normal användning,

radioaktivt material: radioaktivt ämne eller ett material som innehåller ett

radioaktivt ämne eller är förorenat med ett radioaktivt ämne, och

radioaktivt avfall: radioaktivt material som är avfall enligt 15 kap. 1 §

miljöbalken eller som det inte finns någon planerad och godtagbar använd-
ning för.

6 § Med radiologisk nödsituation avses i denna lag en plötsligt inträffad
händelse som

1. inbegriper en strålkälla,
2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
3. kräver omedelbara åtgärder.

7 § Med verksamhet med joniserande strålning avses i denna lag att

1. tillverka, använda, lagra, bearbeta, återvinna, bortskaffa, förvärva, inne-

ha, transportera, upplåta, saluföra, överlåta, till Sverige föra in eller från Sve-
rige föra ut ett radioaktivt material eller en teknisk anordning som innehåller
ett radioaktivt ämne,

2. på annat sätt fysiskt eller icke-fysiskt hantera ett radioaktivt material

eller en teknisk anordning som innehåller ett radioaktivt ämne, om hanter-
ingen inte omfattas av 1 men kan orsaka att människor eller miljön utsätts
för en ökad exponering för joniserande strålning,

3. tillverka, använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som

kan alstra joniserande strålning, eller

4. på annat sätt fysiskt hantera en teknisk anordning som kan alstra joni-

serande strålning, om hanteringen inte omfattas av 3 men kan orsaka att
människor eller miljön exponeras för joniserande strålning.

8 § Med omgivning med joniserande strålning avses i denna lag en om-
givning där

1. en människa kan exponeras för radon, gammastrålning, kosmisk strål-

ning eller annan joniserande strålning som inte har något direkt samband
med en sådan hantering som avses i 7 § 1 eller 2 utan beror på omständig-
heterna på platsen, och

2. strålningen inte är hänförlig till en pågående radiologisk nödsituation.

9 § I denna lag avses med

ekvivalent dos: medelvärdet av absorberad energi per massenhet från joni-

serande strålning till ett organ eller en vävnad, viktat med hänsyn till de
aktuella strålslagens biologiska verkan,

effektiv dos: summan av alla ekvivalenta doser till en persons organ eller

vävnader, viktade med hänsyn till deras olika känslighet för joniserande
strålning, och

stråldos: absorberad, intecknad, effektiv eller ekvivalent dos.

10 § Med att en metod, en åtgärd eller en verksamhet är berättigad avses
i denna lag att den medför en nytta som överstiger den skada som metoden,
åtgärden eller verksamheten kan medföra.

background image

3

SFS

2018:396

11 § Med kosmetiskt solarium avses i denna lag en teknisk anordning för
att kosmetiskt exponera människor för ultraviolett strålning i syfte att göra
huden mörkare.

2 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning.

2 § Lagen gäller inte

1. radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i människokroppen,
2. exponering för kosmisk strålning på marknivå,
3. exponering för kosmisk strålning av andra personer än flygplans- eller

rymdfarkostbesättningar under flygning eller i rymden, och

4. exponering för joniserande strålning som sker ovan mark från radio-

aktiva ämnen i den orörda jordskorpan.

Arbetstagare
3 §
Det som i denna lag sägs om arbetstagare gäller även den som hos en
arbetsgivare eller uppdragsgivare

1. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd arbets-

kraft,

2. är lärling, praktikant eller studerande, eller
3. har tilldelats särskilda uppgifter vid en radiologisk nödsituation och

därför kan komma att exponeras för joniserande strålning.

Ytterligare bestämmelser i andra lagar
4 §
Ytterligare bestämmelser om verksamheter och åtgärder som avses i
denna lag finns i miljöbalken, arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, pro-
duktsäkerhetslagen (2004:451), lagen (2006:263) om transport av farligt
gods, patientsäkerhetslagen (2010:659), plan- och bygglagen (2010:900),
läkemedelslagen (2015:315) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Föreskrifter om undantag
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om undantag från denna lag i fråga om

1. radioaktivt material och tekniska anordningar som innehåller ett radio-

aktivt ämne eller som kan alstra strålning,

2. material, byggnadsstrukturer och områden som kan ha förorenats av

radioaktiva ämnen från en verksamhet med joniserande strålning men som
från strålskyddssynpunkt inte behöver omfattas av lagens krav (friklass-
ning), och

3. verksamheter som bedrivs och åtgärder som vidtas i en omgivning med

joniserande strålning.

Föreskrifterna får inte avse undantag som kan antas medföra en oaccepta-

bel risk för att människor eller miljön utsätts för skadlig verkan av strålning.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avvikelser från denna lag som avser totalförsvaret.

background image

4

SFS

2018:396

Dispenser
7 §
Den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge
dispens från denna lag i fråga om

1. radioaktivt material,
2. tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne eller som kan

alstra strålning, och

3. medicinsk kontroll.
En dispens får förenas med villkor.
En dispens får inte innebära en oacceptabel risk för att människor eller

miljön utsätts för skadlig verkan av strålning.

8 § En dispens får helt eller delvis återkallas, om något villkor för dispen-
sen inte har följts i något väsentligt avseende eller om det annars finns
synnerliga skäl från strålskyddssynpunkt.

3 kap. Grundläggande bestämmelser om skydd mot joniserande

strålning
Berättigande
1 §
Det är förbjudet att bedriva en verksamhet med joniserande strålning
som inte är berättigad.

2 § Den som bedriver en verksamhet där det används en metod med joni-
serande strålning för medicinsk exponering eller för att utan medicinskt
syfte avbilda en människa, ska se till att metoden är berättigad och att det i
varje enskilt fall innan någon exponeras för strålning säkerställs att expone-
ringen är berättigad.

3 § Den som är ansvarig för en åtgärd som vidtas i en omgivning med
joniserande strålning eller i samband med en radiologisk nödsituation ska se
till att åtgärden är berättigad, om den medför ändrad exponering för jonise-
rande strålning.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om berättigande av verksamheter, metoder och
åtgärder.

Optimering
5 §
Den som bedriver en verksamhet eller är ansvarig för en åtgärd som
kan innebära att en människa exponeras för joniserande strålning ska opti-
mera strålskyddet genom att så långt som det är möjligt och rimligt med
hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska och samhälleliga
faktorer begränsa

1. sannolikheten för exponering,
2. antalet personer som exponeras, och
3. storleken på den individuella stråldosen.

6 § I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om
bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder
så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om optimering av strålskyddet.

background image

5

SFS

2018:396

Dosgränser
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om värden för stråldoser som inte får överskridas för en
enskild person under en bestämd tidsperiod (dosgränser).

Avfall, utsläpp och miljöskydd
9 §
Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning ska så
långt som det är möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kun-
skap samt ekonomiska och samhälleliga faktorer vidta åtgärder för att be-
gränsa

1. uppkomsten av radioaktivt avfall,
2. utsläpp av radioaktiva ämnen, och
3. exponering av miljön för joniserande strålning.

Försiktighet och kompetens
10 §
Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning eller
verksamhet i en omgivning med joniserande strålning eller som sysselsätter
någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den utsträckning som
behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till verksamhetens eller
arbetets art och andra förhållanden

1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan

förekomma,

2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller

strålskydd som används i verksamheten,

3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hin-

dra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras

för joniserande strålning har

a) god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som verk-

samheten bedrivs under,

b) kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c) den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera tillfreds-

ställande.

Ekonomiska, administrativa och personella resurser
11 §
Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning eller
verksamhet i en omgivning med joniserande strålning ska se till att det finns
ekonomiska, administrativa och personella resurser som är tillräckliga för
att kunna fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag, föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen och beslut som har meddelats med stöd
av lagen.

12 § Skyldigheterna enligt 11 § gäller till dess verksamhetsutövaren har
fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen och beslut som har meddelats med stöd av lagen även
om verksamheten eller det tillstånd som gäller för verksamheten har upphört
eller verksamheten har överlåtits till en ny verksamhetsutövare.

Märkning och information
13 §
Den som tillhandahåller ett radioaktivt material ska genom märkning
eller på annat lämpligt sätt lämna uppgifter som har betydelse från strål-
skyddssynpunkt till mottagaren av det radioaktiva materialet.

background image

6

SFS

2018:396

14 § Den som tillhandahåller en teknisk anordning som kan alstra joniser-
ande strålning eller innehåller ett radioaktivt ämne eller i marknadsförings-
syfte visar en sådan anordning ska

1. genom märkning eller på annat lämpligt sätt lämna information om

strålningsrisker och lämna övriga uppgifter som har betydelse från strål-
skyddssynpunkt till mottagaren av anordningen eller den som visningen är
avsedd för, och

2. demonstrera för mottagaren av anordningen eller den som visningen är

avsedd för hur exponering från anordningen begränsas.

Funktionskrav för tekniska anordningar
15 §
Den som tillverkar, till Sverige för in, tillhandahåller eller i mark-
nadsföringssyfte visar en teknisk anordning som kan alstra joniserande strål-
ning eller innehåller ett radioaktivt ämne ska se till att anordningen har de
funktioner som behövs från strålskyddssynpunkt när den ska tas i bruk eller
visas.

16 § Den som installerar eller utför underhållsarbete på en teknisk anord-
ning som kan alstra joniserande strålning eller innehåller ett radioaktivt
ämne ska se till att anordningen utifrån vad som föranletts av arbetet funge-
rar som avsett från strålskyddssynpunkt.

Ytterligare föreskrifter
17 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om joniserande strålning när det gäller

1. krav på särskild kompetens för utförandet av vissa arbetsuppgifter inom

verksamhet med joniserande strålning,

2. skyldighet att lämna uppgifter som har betydelse från strålskyddssyn-

punkt,

3. skyldighet att dokumentera de strålkällor som ingår i en verksamhet,

och

4. funktionskrav för tekniska anordningar som kan alstra joniserande

strålning eller innehåller ett radioaktivt ämne.

4 kap. Arbetstagares exponering för joniserande strålning
Förbud att sysselsätta underåriga
1 §
Det är förbjudet att sysselsätta någon som är under 18 år

1. i en verksamhet med joniserande strålning, om sysselsättningen medför

att den underårige kan exponeras för joniserande strålning och få en stråldos
som överskrider en dosgräns som gäller för personer i allmänheten, eller

2. för att utföra en åtgärd i en radiologisk nödsituation.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om undantag från förbudet i 1 § för lärlingar, praktikanter
eller studerande som i sin utbildning måste befatta sig med ett radioaktivt
material eller med en teknisk anordning som innehåller ett radioaktivt ämne
eller kan alstra joniserande strålning.

background image

7

SFS

2018:396

Medicinsk kontroll
3 §
Det är förbjudet att i en verksamhet med joniserande strålning syssel-
sätta någon med att utföra arbetsuppgifter som kan medföra att personen
exponeras för strålning, om personen

1. inte har genomgått den medicinska kontroll som behövs för att bedöma

personens lämplighet för arbetsuppgifterna, eller

2. vid kontrollen har bedömts olämplig för arbetsuppgifterna.

4 § En arbetstagare som utför arbetsuppgifter i en verksamhet med joni-
serande strålning som kan medföra att personen exponeras för strålning är
skyldig att underkasta sig den medicinska kontroll som behövs för att be-
döma personens lämplighet för arbetsuppgifterna.

5 § Den som sysselsätter någon i en verksamhet med joniserande strålning
eller i en verksamhet som bedrivs i en omgivning med joniserande strålning
eller sysselsätter någon med att utföra en åtgärd i en radiologisk nödsituation
ska se till att arbetstagaren snarast genomgår en läkarundersökning, om
arbetstagaren

1. har exponerats för joniserande strålning och fått en stråldos som över-

skrider en dosgräns som gäller för arbetstagare i en verksamhet med joni-
serande strålning, eller

2. visar tecken på skada som kan misstänkas vara föranledd av joniseran-

de strålning.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om medicinsk kontroll i
3�5 §§.

Graviditet och amning
7
§ Den som sysselsätter någon i en verksamhet med joniserande strålning,
i en verksamhet som bedrivs i en omgivning med joniserande strålning eller
för att utföra en åtgärd i samband med en radiologisk nödsituation ska infor-
mera arbetstagaren om vikten av att tidigt anmäla graviditet eller amning till
arbetsgivaren.

8 § Den som sysselsätter någon i en verksamhet med joniserande strålning
eller i en verksamhet som bedrivs i en omgivning med joniserande strålning
ska se till att arbetsuppgifter som utförs av en gravid arbetstagare som an-
mält sin graviditet medför att den ekvivalenta dosen till fostret under den
återstående graviditeten blir så liten som möjligt och inte förväntas överstiga
1 millisievert.

9 § Om en gravid arbetstagare begär det, ska arbetsgivaren erbjuda arbets-
uppgifter som inte innebär någon exponering från joniserande strålning ut-
över den som personer i allmänheten får exponeras för.

10 § Det är förbjudet att sysselsätta en gravid arbetstagare med att utföra
åtgärder i en radiologisk nödsituation.

11 § Den som sysselsätter någon i en verksamhet med joniserande strål-
ning, i en verksamhet som bedrivs i en omgivning med joniserande strålning
eller med att utföra en åtgärd i samband med en radiologisk nödsituation ska

background image

8

SFS

2018:396

planera arbetsuppgifter som utförs av en arbetstagare som ammar så att ar-
betstagaren inte riskerar att få ett intag av eller kontamineras med radio-
aktiva ämnen som medför att barnet kan exponeras för joniserande strålning
och få en stråldos som överskrider en dosgräns som gäller för personer i
allmänheten.

Informationskrav inför arbete i radiologiska nödsituationer
12 §
Den som sysselsätter någon med att utföra arbetsuppgifter i en radio-
logisk nödsituation ska i förväg informera arbetstagaren om relaterade häl-
sorisker och tillgängliga skyddsåtgärder.

Frivillighet i radiologiska nödsituationer
13 §
Det är förbjudet att sysselsätta någon med att utföra arbetsuppgifter i
en radiologisk nödsituation som inte frivilligt har åtagit sig att utföra upp-
gifterna, om det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att arbets-
tagaren kommer att exponeras för strålning och få en stråldos som överstiger
de dosgränser som gäller för arbetstagare i verksamheter med joniserande
strålning.

�vervakning av arbetstagare i samband med radiologiska

nödsituationer
14 §
Den som sysselsätter någon med att utföra arbetsuppgifter i samband
med en radiologisk nödsituation ska, om arbetstagaren kan komma att expo-
neras för joniserande strålning, övervaka exponeringen med individuell mät-
ning eller genom en individuell bedömning av stråldosen. �vervakningen
ska genomföras på det sätt som är lämpligt med hänsyn till omständig-
heterna.

Skyddsanordningar
15 §
Den som är arbetstagare i en verksamhet med joniserande strålning, i
en verksamhet som bedrivs i en omgivning med joniserande strålning eller i
en radiologisk nödsituation ska använda de skyddsanordningar och vidta de
åtgärder i övrigt som anvisats av den som är ansvarig för strålskyddet.

Ytterligare föreskrifter om skydd för arbetstagare
16 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om skydd för arbetstagare mot risk för skador
från joniserande strålning.

5 kap. Allmänhetens och miljöns exponering för joniserande

strålning
�vervakning
1 §
Den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning som kan
medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till luft eller vatten eller kan medföra
att allmänheten eller miljön på annat sätt exponeras för joniserande strålning
ska mäta eller på annat sätt övervaka utsläppen och exponeringen.

Oskadliggörande av tekniska anordningar
2 §
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet med joniserande
strålning ska se till att tekniska anordningar som kan alstra joniserande strål-
ning oskadliggörs när de inte längre ska användas.

background image

9

SFS

2018:396

Hantering av radioaktivt avfall
3 §
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet med joniserande
strålning ska se till att det radioaktiva avfall som uppkommit i eller tillförts
verksamheten så snart som det är möjligt och rimligt

1. hanteras och vid behov slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt

godtagbart sätt, eller

2. överlämnas till en producent som enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken är skyldig att ta hand om avfallet.

�&tgärder för friklassning av byggnadsstrukturer och områden
4 §
Om en verksamhet med joniserande strålning avvecklas eller flyttas,
ska den som bedriver verksamheten så snart som det är möjligt och rimligt
vidta de åtgärder som behövs för att byggnadsstrukturer och områden som
kan ha förorenats av radioaktiva ämnen från verksamheten ska kunna om-
fattas av sådana föreskrifter om undantag från lagen som har meddelats med
stöd av 2 kap. 5 §.

Skyldigheterna kvarstår
5 §
Skyldigheterna enligt 2�4 §§ gäller till dess att de har fullgjorts även
om verksamheten eller det tillstånd som gäller för verksamheten har upphört
eller verksamheten har överlåtits till en ny verksamhetsutövare.

Förbud mot radioaktiva ämnen i varor
6 §
Det är förbjudet att vid tillverkning eller annan framställning av livs-
medel, djurfoder, leksaker, smycken eller kosmetika avsiktligen tillsätta
eller genom bestrålning bilda ett radioaktivt ämne.

7 § Det är förbjudet att från ett land utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet importera eller till ett sådant land
exportera livsmedel, djurfoder, leksaker, smycken eller kosmetika som inne-
håller ett radioaktivt ämne som är avsiktligt tillsatt eller som har bildats
genom bestrålning.

Ytterligare föreskrifter till skydd för människors hälsa
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om förbud och andra försiktighetsmått till skydd
för människors hälsa mot risk för skador från joniserande strålning.

Ytterligare föreskrifter till skydd för miljön
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om övervakning, utsläpp av radioaktiva ämnen,
radioaktivt avfall, avveckling av verksamheter med joniserande strålning
och andra försiktighetsmått till skydd för miljön mot risk för skadlig verkan
av joniserande strålning.

6 kap. Tillstånd och anmälan i fråga om joniserande strålning
Tillstånds- och anmälningsplikt
1 §
Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva en verksamhet med jonise-
rande strålning.

background image

10

SFS

2018:396

2 § Det är förbjudet att utan ett särskilt tillstånd

1. slutförvara radioaktivt avfall utomlands, om avfallet kommer från en

verksamhet med joniserande strålning i Sverige, eller

2. slutförvara eller i avvaktan på slutförvaring mellanlagra radioaktivt av-

fall i Sverige, om avfallet kommer från en verksamhet med joniserande strål-
ning i ett annat land.

3 § Tillståndsplikten i 1 § gäller inte utförsel från Sverige av ett radioaktivt
material eller en teknisk anordning som innehåller ett radioaktivt ämne, om
utförseln omfattas av ett tillstånd enligt lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

4 § Tillståndsplikten i 1 och 2 §§ gäller för en verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet endast om
det har bestämts i ett tillstånd enligt den lagen.

5 § Tillståndsplikten i 2 § gäller inte för

1. utländskt radioaktivt avfall som efter behandling eller upparbetning i

Sverige ska slutförvaras i det land där avfallet har uppkommit eller har sitt
ursprung,

2. radioaktivt avfall som har uppkommit eller har sitt ursprung i Sverige

och som efter behandling eller upparbetning i ett annat land ska slutförvaras
i Sverige, och

3. kasserade slutna strålkällor som skickas tillbaka till en leverantör eller

en tillverkare av sådana strålkällor.

6 § Om det är godtagbart från strålskyddssynpunkt, får tillståndsplikt en-
ligt 1 § ersättas med anmälningsplikt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådan anmälningsplikt.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om tillstånds- eller anmälningsplikt för verksamheter som
på grund av att de bedrivs i en omgivning med joniserande strålning kan
innebära risk för skador på människors hälsa eller miljön.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att anmäla

1. förvärv, innehav, överlåtelse, upplåtelse, saluförande eller införsel till

Sverige av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning, och

2. hantering av komponenter som har väsentlig betydelse från strål-

skyddssynpunkt och är tillverkade för att ingå i tekniska anordningar som
kan alstra joniserande strålning.

Förutsättningar för tillstånd
9 §
Ett tillstånd enligt denna lag får ges endast om verksamheten är be-
rättigad och sökanden har de ekonomiska, administrativa och personella
resurser som krävs enligt 3 kap. 11 §.

10 § Om det finns risk för att verksamheten medför att en miljökvalitets-
norm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs, får till-

background image

11

SFS

2018:396

stånd ges endast om det förenas med de villkor som behövs för att följa nor-
men eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap.
7 § tredje stycket miljöbalken.

11 § Ett tillstånd enligt 2 § 1 att utomlands slutförvara radioaktivt avfall
får ges endast om

1. det mellan Sverige och det andra landet finns en internationell överens-

kommelse om slutförvaring, och

2. fördelarna med slutförvaring i det andra landet från strålskyddssyn-

punkt tydligt överväger fördelarna med slutförvaring i Sverige.

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en
internationell överenskommelse som avses i 11 § 1 ska kunna läggas till
grund för ett tillstånd.

13 § Ett tillstånd enligt 2 § 2 att i Sverige slutförvara eller mellanlagra ut-
ländskt radioaktivt avfall får ges endast om det finns synnerliga skäl.

14 § Ett tillstånd enligt denna lag får inte avse utförsel av radioaktivt avfall
till

1. en plats söder om 60 grader sydlig bredd,
2. ett land utanför Europeiska unionen, om landet är part i partnerskaps-

avtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000
(S� 2002:42), eller

3. ett land där import av radioaktivt avfall är förbjuden eller där det kan

antas att det saknas förmåga att från strålskyddssynpunkt ta hand om sådant
avfall på ett godtagbart sätt.

15 § Ett tillstånd enligt denna lag för en verksamhet där en människa av-
bildas utan medicinskt syfte med en metod som medför exponering för joni-
serande strålning får ges endast om exponeringen sker med stöd av 28 kap.
rättegångsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller utlän-
ningslagen (2005:716) eller om det annars finns särskilda skäl.

Tillståndsprövning
16 §
Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd
enligt denna lag.

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i ärenden om till-
stånd enligt denna lag eller om villkor enligt 22 §.

Finansiella säkerheter
18 §
Ett tillstånd enligt denna lag får för sin giltighet göras beroende av att
den som avser att bedriva verksamheten ställer finansiell säkerhet för de
kostnader för avfallshantering och återställningsåtgärder som verksamheten
kan föranleda. Staten, kommuner, landsting och kommunförbund behöver
dock inte ställa någon finansiell säkerhet. Den som är skyldig att betala av-
gift eller ställa finansiell säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiering
av kärntekniska restprodukter eller 16 kap. 3 § miljöbalken behöver inte

background image

12

SFS

2018:396

ställa någon finansiell säkerhet för åtgärder som omfattas av avgifter och
säkerheter enligt de nämnda lagarna.

Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodo-

ser det aktuella behovet av finansiell säkerhet.

19 § En finansiell säkerhet ska prövas av tillståndsmyndigheten och ska
godtas om den är betryggande för sitt ändamål.

Tillstånds giltighetstid och villkor
20 §
Ett tillstånd som ges enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen ska avse en bestämd tid och förenas med de
villkor som behövs från strålskyddssynpunkt.

Giltighetstiden för ett tillstånd som avser transport av radioaktivt avfall

till eller från Sverige får vara högst tre år.

Särskilda beslut om villkor
21 §
Tillståndsmyndigheten får besluta om ytterligare eller ändrade villkor
för en verksamhet som har fått tillstånd enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen, om det behövs från strål-
skyddssynpunkt.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be-
sluta om ytterligare villkor för en verksamhet som har fått tillstånd enligt
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, om det behövs från strålskydds-
synpunkt.

�&terkallelse av tillstånd
23 §
Tillståndsmyndigheten får besluta att helt eller delvis återkalla ett
tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen, om

1. tillståndshavaren i något väsentligt avseende inte följer det som gäller

för verksamheten,

2. det finns synnerliga skäl från strålskyddssynpunkt, eller
3. tillståndshavaren begär det.

Förbud mot överlåtelse och upplåtelse
24 §
Radioaktivt material och tekniska anordningar som innehåller ett
radioaktivt ämne eller som kan alstra joniserande strålning får överlåtas eller
upplåtas endast till den som har det tillstånd eller har fullgjort den anmäl-
ningsplikt som krävs enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har med-
delats i anslutning till lagen.

7 kap. Tekniska anordningar som kan alstra

icke-joniserande strålning
Försiktighet och kompetens
1 §
Den som bedriver en verksamhet eller sysselsätter någon med att ut-
föra arbete där det används en teknisk anordning som kan alstra icke-jonise-
rande strålning ska i den utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt
och med hänsyn till verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden

1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan

förekomma,

background image

13

SFS

2018:396

2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller

strålskydd som används i verksamheten,

3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att

hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras

för icke-joniserande strålning har

a) god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som verk-

samheten bedrivs under,

b) kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, och
c) den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera tillfreds-

ställande.

Skyddsanordningar
2 §
Den som är arbetstagare i en verksamhet där det används en teknisk
anordning som kan alstra icke-joniserande strålning ska använda de skydds-
anordningar och vidta de åtgärder i övrigt som har anvisats av den som är
ansvarig för strålskyddet.

Märkning och information
3 §
Den som tillhandahåller en teknisk anordning som kan alstra icke-
joniserande strålning eller i marknadsföringssyfte visar en sådan anordning
ska genom märkning eller på annat lämpligt sätt lämna information om strål-
ningsrisker och lämna övriga uppgifter som har betydelse från strålskydds-
synpunkt till mottagaren av anordningen eller den som visningen är avsedd
för.

Funktionskrav för tekniska anordningar
4 §
Den som tillverkar, till Sverige för in, tillhandahåller eller i marknads-
föringssyfte visar en teknisk anordning som kan alstra icke-joniserande
strålning ska se till att anordningen har de funktioner som behövs från strål-
skyddssynpunkt när den ska tas i bruk eller visas.

5 § Den som installerar eller utför underhållsarbete på en teknisk anord-
ning som kan alstra icke-joniserande strålning ska se till att anordningen uti-
från vad som föranletts av arbetet fungerar som avsett från strålskyddssyn-
punkt.

�&ldersgräns för användning av kosmetiskt solarium
6 §
Det är förbjudet att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år
sola i ett kosmetiskt solarium.

7 § Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett kosmetiskt solarium ska

1. förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år,
2. på varje ställe i verksamheten där ett kosmetiskt solarium upplåts se till

att det finns en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet i 6 §,
och

3. enligt ett särskilt program för egenkontroll kontrollera verksamheten

och ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om
det som gäller för verksamheten enligt denna lag och föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

background image

14

SFS

2018:396

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om den egenkontroll som avses i 7 § 3.

Tillstånds- eller anmälningsplikt
9 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om tillstånds- eller anmälningsplikt för hantering av tekni-
ska anordningar som kan alstra icke-joniserande strålning.

Oskadliggörande av tekniska anordningar
10 §
Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet där det används en
teknisk anordning som kan alstra icke-joniserande strålning ska i den ut-
sträckning som behövs från strålskyddssynpunkt se till att anordningen
oskadliggörs när den inte längre ska användas.

Ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått
11 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om hur tekniska anordningar som kan alstra
icke-joniserande strålning ska hanteras och andra försiktighetsmått i sam-
band med hanteringen.

8 kap. Tillsyn
Tillsynsmyndigheter
1 §
Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen
följs.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om att den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska
utöva tillsynen i fråga om

1. verksamheter med kosmetiska solarier som bedrivs inom kommunen,

och

2. radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till

inom kommunen.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får
överlämna tillsynsuppgifter till

1. försvarsinspektören för hälsa och miljö i fråga om verksamhet som ut-

övas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller
Försvarets radioanstalt, och

2. en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälso-

skyddsområdet i fråga om andra verksamheter än sådana som anges i 1.

Upplysningar och handlingar för tillsynen
4 §
Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas
av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de
handlingar som behövs för tillsynen.

Kontrollköp
5 §
Tillsynsmyndigheten får göra kontrollköp i syfte att få fram underlag
för en dialog med en verksamhetsutövare i frågor som rör skyldigheten att

background image

15

SFS

2018:396

förvissa sig om att en solare har fyllt 18 år. För ett kontrollköp får tillsyns-
myndigheten inte anlita någon som är yngre än 18 år.

Ett kontrollköp får göras även om verksamhetsutövaren inte har informe-

rats om det i förväg.

Efter ett kontrollköp ska tillsynsmyndigheten informera verksamhetsut-

övaren om köpet.

Förelägganden
6 §
Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-
synen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av
lagen ska fullgöra dessa.

Ett sådant beslut om föreläggande får inte grundas på det som har kommit

fram genom ett kontrollköp.

7 § Ett beslut om föreläggande enligt 6 § får förenas med vite.

Tillfälligt omhändertagande
8 §
Tillsynsmyndigheten får besluta att omhänderta ett radioaktivt mate-
rial eller en teknisk anordning som innehåller ett radioaktivt ämne eller som
kan alstra strålning, om det behövs i avvaktan på att ett föreläggande ska
följas.

Försegling
9 §
Tillsynsmyndigheten får besluta att försegla fastigheter, byggnader,
utrymmen och andra anläggningar där verksamhet med joniserande strål-
ning bedrivs samt att försegla tekniska anordningar som innehåller ett radio-
aktivt ämne eller kan alstra strålning, om det behövs för att förebygga att
anläggningarna, utrustningarna eller anordningarna används olovligen.

Rättelse på en felandes bekostnad
10 §
Om någon inte har vidtagit en åtgärd som ska vidtas enligt denna lag,
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som med-
delats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten besluta att de åtgärder som
behövs för att åstadkomma rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad, om

1. den felande inte har följt ett föreläggande enligt 6 §, eller
2. rättelse bör göras genast med hänsyn till risken för allvarliga skador

eller andra särskilda skäl.

Ett beslut om rättelse får inte grundas på det som kommit fram genom ett

kontrollköp.

Tillträde för att fullgöra tillsynsmyndighetens uppgifter
11 §
Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till fastigheter, byggna-
der, utrymmen och andra anläggningar samt transportmedel där verksamhet
enligt denna lag bedrivs för provtagning, undersökningar och andra åtgärder
som behövs för tillsynen. För uttaget prov betalas inte ersättning.

Tillträde enligt denna bestämmelse får inte avse bostäder.

Polismyndighetens biträde
12 §
Polismyndigheten ska ge tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs
för tillsynen.

background image

16

SFS

2018:396

Föreskrifter
13 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning

och undersökning av prov, och

2. hur kontrollköp ska göras.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter som har betydelse från strålskyddssynpunkt om

1. mät- och skyddsutrustningar, och
2. provning, kontroll och besiktning.

9 kap. Straff och förverkande
1 §
Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet bryter mot 3 kap. 13 §, 14 § 1, 15 eller 16 §, 5 kap. 3 § 1,
7 kap. 1, 3, 4 eller 5 § eller, i fråga om verksamhet med joniserande strål-
ning, bryter mot 3 kap. 10 §.

2 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet

1. bryter mot 3 kap. 1, 2 eller 9 §, 4 kap. 1, 7, 8, 9, 10 eller 11 §, 5 kap.

2 §, 6 kap. 1 § eller 7 kap. 10 §,

2. i fråga om verksamhet med joniserande strålning eller åtgärd som vid-

tas i en sådan verksamhet bryter mot 3 kap. 5 §,

3. i fråga om livsmedel, leksaker, smycken eller kosmetika bryter mot

5 kap. 6 eller 7 §, eller

4. bryter mot en föreskrift som har meddelats av regeringen med stöd av

3 kap. 8 § eller 7 kap. 9 §.

3 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 7 kap. 6 §.

4 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 4 kap. 3 eller 5 §,
2. bryter mot ett villkor i ett beslut som har meddelats med stöd av 6 kap.

20, 21 eller 22 §,

3. bryter mot ett föreläggande som har beslutats med stöd av 8 kap. 6 §,
4. inte ger tillsynsmyndigheten begärda upplysningar eller handlingar för

tillsyn enligt 8 kap. 4 §, eller

5. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av betydelse i en ansökan

eller annan handling enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

5 § Till ansvar enligt denna lag döms inte i ringa fall.

6 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smugg-
ling.

7 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande ska inte dömas till ansvar
enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

background image

17

SFS

2018:396

Förverkande
8 §
Radioaktiva material och tekniska anordningar som kan alstra strål-
ning samt tillhörande behållare och tillhörande anordningar för strålskydd
eller deras värde ska förklaras förverkade, om materialen, anordningarna
eller behållarna har varit föremål för brott enligt denna lag och förverkandet
inte är uppenbart oskäligt. �ven utbyte av ett sådant brott ska förklaras för-
verkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

9 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag
får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
finns särskilda skäl. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

10 § Egendom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott
enligt denna lag får förklaras förverkad, om brottet har fullbordats och ett
förverkande behövs för att förebygga brott eller om det finns särskilda skäl.
I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

10 kap. Tystnadsplikt, överklagande och avgifter
Tystnadsplikt
1 §
Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen har tagit del av uppgifter, får inte obe-
hörigen röja eller utnyttja dem, om de avser

1. affärs- eller driftsförhållanden,
2. förhållanden av betydelse för Sveriges försvar, eller
3. säkerhets- och bevakningsåtgärder som avser transport eller förvaring

av slutna strålkällor med hög aktivitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400).

�verklagande
2 §
Beslut enligt denna lag får överklagas.

Beslut som avser Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifika-

tionsverket eller Försvarets radioanstalt eller ytterligare villkor enligt 6 kap.
22 § överklagas till regeringen. Andra beslut överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet av beslut
3 §
Beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte annat bestäms.

Avgifter
4 §
Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen be-
stämmer får meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller kom-
muns verksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 7 kap. 6�8 §§,

8 kap. 5 § och 9 kap. 3 § och i övrigt den 1 juni 2018.

2. Genom lagen upphävs strålskyddslagen (1988:220).
3. Tillstånd, förelägganden, förbud och andra beslut i enskilda fall som

har meddelats med stöd av den upphävda lagen gäller fortfarande och ska

background image

18

SFS

2018:396

anses beslutade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ISABELLA L�VIN
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.