SFS 2018:1424 Lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2018:1424 Lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396)
SFS2018-1424.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i strålskyddslagen (2018:396)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 10 § strålskyddslagen (2018:396)
ska ha följande lydelse.

6 kap.
10 §
Om det finns risk för att verksamheten medför att en miljökvalitets-
norm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs, får till-
stånd ges endast om det förenas med de villkor som behövs för att följa nor-
men eller om det finns en förutsättning för tillstånd enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

SFS

2018:1424

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.