SFS 1995:874 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 1995:874 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
SFS 1995_874 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988_220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:874

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om strålskyddslagen

(1988:220)

dels att 5, 20 och 24 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 20 a §, av följande

lydelse.

5 § Med verksamhet med strålning avses i denna lag

1. tillverkning, införsel, utförsel, transport, saluförande, överlåtelse,

upplåtelse, förvärv, innehav och användning av eller annan därmed jäm-
förlig befattning med radioaktiva ämnen,

2. användning av eller annan därmed jämförlig befattning med tekniska

anordningar som kan alstra strålning.

20 § Tillstånd krävs för att

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta,

förvärva, inneha eller använda ett radioaktivt ämne,

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, in-

neha, använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan
och är avsedd att sända ut joniserande strålning eller sådan del av anord-
ningen som är av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt,

3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, in-

neha, använda, installera eller underhålla andra tekniska anordningar än
sådana som avses i 2 och som kan alstra joniserande strålning och för vilka
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrivit krav
på tillstånd,

4. från landet utföra radioaktivt avfall.

20 a § Tillstånd till utförsel av radioaktivt avfall får inte avse utförsel till

1. området söder om 60 grader sydlig bredd,

2. en stat utanför Europeiska unionen som är part i den fjärde ACP/

EEG-konventionen av den 15 december 1989,

3. en stat som förbjudit import av radioaktivt avfall eller som kan antas

sakna förmåga att ta hand om sådant avfall på ett säkert sätt.

24 § Ett tillstånd får begränsas till att avse viss tid. Tillstånd till införsel
eller utförsel av radioaktivt avfall skall begränsas till en tid av högst tre år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95: NU21, rskr. 1994/95:391.

1546

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.