SFS 2000:264 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2000:264 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
000264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 27 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om strålskyddslagen

(1988:220)

dels

att 8, 16, 20 och 36 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Skyldigheterna enligt 6 och 7 §§ omfattar även den som utan att be-

driva verksamhet med strålning sysselsätter någon för att utföra arbete där
sådan verksamhet bedrivs. Skyldigheterna gäller i den utsträckning som det
behövs för att skydda den som utför arbetet mot skadlig verkan av strålning.

8 §

Den som är sysselsatt i verksamhet med strålning, eller utför arbete där

sådan verksamhet bedrivs, skall använda de skyddsanordningar och vidta de
åtgärder i övrigt som behövs för att strålskyddet skall fungera tillfreds-
ställande.

16 §

Den som är under 18 år får inte sysselsättas i verksamhet som är för-

enad med joniserande strålning. Undantag får endast göras för den som för
sin utbildning måste befatta sig med radioaktiva ämnen eller med en teknisk
anordning som kan alstra joniserande strålning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter i fråga om dem som är under 18 år och som sysselsätts
i verksamhet med strålning.

20 §

3

Tillstånd krävs för att

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta, för-

värva, inneha, använda, deponera, återvinna eller återanvända ett radioaktivt
ämne eller ett material som innehåller radioaktiva ämnen,

1

Prop. 1999/2000:52, bet. 1999/2000:MJU15, rskr.1999/2000:191.

2

Jfr rådets direktiv 90/641/EURATOM av den 4 december 1990 om praktiskt strål-

skydd för externa arbetstagare som löper risk att utsättas för joniserande strålning i sin
verksamhet inom kontrollerade områden (EGT L 349, 13.12.1990, s.21, Celex
390L0641), rådets direktiv 96/29/EURATOM av den 13 maj 1996 om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa
mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT L 159, 29.6.1996,
s.1, Celex 396L0029) och rådets förordning (EURATOM) nr 1493/93 av den 8 juni
1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater (EGT L 148,
19.6.1993, s.1, Celex 393R1493).

3

Senaste lydelse 1995:874.

SFS 2000:264

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

2

SFS 2000:264

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha,

använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan och är av-
sedd att sända ut joniserande strålning eller sådan del av anordningen som är
av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt,

3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha,

använda, installera eller underhålla andra tekniska anordningar än sådana
som avses i 2 och som kan alstra joniserande strålning och för vilka rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrivit krav på
tillstånd,

4. från landet utföra radioaktivt ämne, om inte tillstånd finns enligt lagen

(1998:397) om strategiska produkter.

36 §

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 16 § första stycket eller 20 § 1, 2 eller 4,
2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 12 § första stycket,

13 § andra stycket, 14 §, 15 §, 16 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket,
20 § 3 eller 21 §,

3. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 26 eller 27 §,
4. bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats med stöd av 32 §

första stycket.

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.