SFS 2005:299 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2005:299 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
050299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 40 § strålskyddslagen (1988:220)

skall ha följande lydelse.

40 §

Radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som varit föremål för

brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott skall för-
klaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Första stycket gäller även behållare eller andra strålskyddsanordningar

som hör till radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar.

Utöver vad som sägs i första och andra styckena får egendom som har an-

vänts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag förklaras förverkad, om det
behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Det-
samma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid
brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats. I stället för egendomen får
dess värde förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:299

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.