SFS 2006:340 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2006:340 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
060340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13, 35, 36 och 41 §§ strålskyddsla-

gen (1988:220) skall ha följande lydelse.

13 § Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning skall
svara för att det radioaktiva avfall som förekommer i verksamheten

1. hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssyn-

punkt tillfredsställande sätt, eller

2. överlämnas till en producent som i enlighet med bestämmelser som har

meddelats med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken är skyldig att ta hand om av-
fallet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheterna i första stycket 1.

35 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet bryter mot 6 §, 7 §, 9�11 §§ eller 13 § första stycket 1.

36 §

2 Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 16 § första stycket eller 20 § 1, 2 eller 4,
2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 12 § första stycket,

14 §, 15 §, 16 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket, 20 § 3 eller 21 §,

3. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 26 eller 27 §,
4. bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats med stöd av 32 §

första stycket.

41 § Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen har tagit del av uppgifter, får inte obehöri-
gen röja eller utnyttja dem, om de avser

1. affärs- eller driftsförhållanden,
2. förhållanden av betydelse för landets försvar, eller
3. säkerhets- och bevakningsåtgärder som avser transport eller förvaring

av sådana radioaktiva ämnen som anges i rådets direktiv 2003/122/Euratom

1 Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212.

2 Senaste lydelse 2000:264.

SFS 2006:340

Utkom från trycket
den 23 maj 2006

background image

2

SFS 2006:340

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med
hög aktivitet och herrelösa strålkällor

3.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

3 EUT L 346, 31.12.2003, s. 57 (Celex 32003L0122).

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.