SFS 2004:456 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2004:456 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
040456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i strålskyddslagen (1988:220)

skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a § I fråga om varor och tjänster som är avsedda för konsumenter eller
som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsä-
kerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

SFS 2004:456

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.