SFS 1998:841 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 1998:841 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
980841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 22 a, 27, 30 och 42 §§ strål-

skyddslagen (1988:220) skall ha följande lydelse.

22 a §

3

Vid prövning av ärenden enligt denna lag eller vid meddelande av

villkor med stöd av 27 § skall 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tilläm-
pas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljökonse-
kvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken som möjliggör en samlad be-
dömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra
resurser.

27 §

4

Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som
behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk an-
läggning, skall dock villkor som i avsevärd mån kan påverka utformningen
av anläggningen eller driften vid denna alltid underställas regeringens pröv-
ning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att det i ärende om villkor som enligt första stycket underställs regeringens
prövning skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljö-
balken.

30 §

5

Efter åtagande av en kommun får regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer överlåta åt den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att i ett visst avseende
utöva tillsynen.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Senaste lydelse 1992:1546.

4

Senaste lydelse 1992:1546.

5

Senaste lydelse 1991:1706.

SFS 1998:841

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:841

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Det som sägs i första stycket gäller inte verksamhet som utövas av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets
radioanstalt. I fråga om sådan verksamhet får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer efter åtagande av generalläkaren överlåta åt
denne att i ett visst avseende utöva tillsynen.

Om överlåtelse av tillsynen sker enligt denna paragraf, skall vad som sägs

i lagen om tillsynsmyndighet gälla även en sådan nämnd som avses i första
stycket eller generalläkaren.

42 §

6

Beslut i särskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Beslut i frågor som avses i 27 § eller 30 § andra stycket
överklagas dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag

med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte an-

nat bestäms.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre be-

stämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestäm-
melserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas ome-
delbart.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

6

Senaste lydelse 1995:69.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.