SFS 2006:653 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2006:653 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
060653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § strålskyddslagen (1988:220)

skall ha följande lydelse.

30 §

2 Regeringen får meddela föreskrifter om att den eller de kommunala

nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall
utöva tillsynen över efterlevnaden såvitt avser solarieverksamhet som be-
drivs inom kommunen.

Efter åtagande av en kommun får regeringen eller den myndighet som re-

geringen bestämmer även beträffande annan verksamhet överlåta åt sådan
nämnd att i ett visst avseende utöva tillsynen.

Det som sägs i andra stycket gäller inte verksamhet som utövas av För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets
radioanstalt. I fråga om sådan verksamhet får regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer efter åtagande av generalläkaren överlåta åt
denne att i ett visst avseende utöva tillsynen.

Om överlåtelse av tillsynen sker enligt denna paragraf, skall vad som sägs

i lagen om tillsynsmyndighet gälla även en sådan nämnd som avses i första
stycket eller generalläkaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287.

2 Senaste lydelse 1998:841.

SFS 2006:653

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.