SFS 2000:1068 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2000:1068 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
001068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § strålskyddslagen (1988:220)

skall ha följande lydelse.

20 §

2

Tillstånd krävs för att

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta, för-

värva, inneha, använda, deponera, återvinna eller återanvända ett radioaktivt
ämne eller ett material som innehåller radioaktiva ämnen,

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha,

använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan och är av-
sedd att sända ut joniserande strålning eller sådan del av anordningen som är
av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt,

3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha,

använda, installera eller underhålla andra tekniska anordningar än sådana
som avses i 2 och som kan alstra joniserande strålning och för vilka rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrivit krav på
tillstånd,

4. från landet utföra radioaktivt ämne, om inte tillstånd finns enligt lagen

(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49.

2

Senaste lydelse 2000:264.

SFS 2000:1068

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.