SFS 2010:889 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Du är här: Start / Miljörätt / Strålskyddslag (2018:396) / SFS 2010:889 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
100889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 a § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

22 a §

2

Vid prövning av ärenden enligt denna lag eller vid meddelande av

villkor med stöd av 27 § ska 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Ett tillstånd
eller dispens som medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap.
2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får meddelas endast om tillståndet
förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en
sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket miljö-
balken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken som möjliggör en samlad
bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra
resurser.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:841.

SFS 2010:889

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.