SFS 1985:113

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 1985:113
850113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:113

om ändring i utsädeslagen (1976:298);

utkom från trycket

den 26 mars 1985

utfärdad den 7 mars 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § utsädeslagen (1976:298)^ skall

ha nedan angivna lydelse.

7

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen avger handling med orik­

tig uppgift och därigenom föranleder fara för att växtförädlingsavgift un-

dandras döms till böt er eller fängelse i högst et t år, Sker sådan gärning av
grov oaktsamhet, döms till böter .

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort döms till böter, om inte

gärningen är belagd med straff enligt fö rsta stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första eller andra stycket.
Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt första

stycket första meningen ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

Bestämmelserna i I4§ andra stycket skattebrottslagen (1971:69) tilläm­

pas på brott enligt första sty cket första meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
De nya bestämmelserna i 7 § ^ärde och femte styckena tillämpas även på

brott som har b egåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma

påföljd har bortfallit dess förinnan enligt äldre bestämmelser. Såvitt gäller
underrättelse om brottsmisstanke tillämpas de nya bestämmelserna endast
på underrättelser som delges efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS THUNBORG

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1984/85:47, JuU 14, rskr 142 .

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 197 9: 298.

^ Senaste lydelse 1984; 560.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.