SFS 1992:1682

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 1992:1682
921682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1682

om ändring i ntsädeslagen (1976:298);

utkom från trycket

den 30 december 1992

Utfärdad den 17 de cember 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)^

dels att 6 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 -4, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lage n skall införas två nya bestämmelser, 3 a och 9 §§, av

följande lydelse.

1

I denna lag förstås med

1. utsäde, dels frö som ä r avsett till utsäde med undantag av skogsfrö,

dels utsäde av potatis (utsädespotatis),

2. certifiering av utsäde, förvaltningsuppgift som innebär kvalitets­

kontroll av utsäde, försegli ng av förpackning med utsäde och utfärdande
av bevis om detta.

2 §'' Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag får släppas ut på markna­
den endast om certifiering av utsädet har skett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka villkor som skall gälla för certifiering.

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att utsäde av visst slag som inte skall certifleras

får släppas ut på marknaden endast om utsädet är försett med eller åtföljs
av uppgifter som behövs för att bedöma dess kvalitet (kvalitetsdeklara­
tion).

3 a § För tillsyn av att föreskrifterna om certifiering och kvalitetsdelda-

ration följs har myndighet som regering en bestä mmer rätt att få tillträde
till lokaler och andra utrymmen och att d är ta prov. Myndigheten har rätt

att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

bestämmelserna i första stycket skall efterlevas. Förelägganden kan för­

enas med vite.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­
skriva att den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med
köksväxtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens utsädes­
kontroll.

' Prop. 1992/93:119, bet. 1992/93: JoU6, rskr. 1992/93:101. Jfr EES-avtalet bilaga I

avsnitt II I oc h råd ets direktiv 66 /400/EEG (EGT nr 1 25, 11 .7.1966, s. 22 90/66)

m. fl.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:298.

' Senaste lydelse 1979:298.

^Senaste lydelse 1979:298.

' Senaste lydelse 1979:298.

3943

¬

background image

SFS 1992:1682

7

Den som till Utsädesk ontrollen uppså tligen eller av g rov oaktsam-

het lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.

8

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som

har meddelats me d stöd av 2 § första stycket eller 3 § döms till böter, om

inte gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling. Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldighet som föreskrivits med stöd
av 4 §.

Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stö d av

3 §, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma

gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras

förverkat.

Har någon gjort sig skyldi g till brott enligt första stycket, skall han

ersätta tillsynsmyndigheten kostnader för undersökning av taget prov.

9 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt 3 a § tredje stycket får överklagas

hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(J ordbruksdepartementet)

^Senaste lydelse 1985:113.

Andringen innebär bl. a. att första, Qärde och femte styckena upphävs.

' Senaste lydelse 1979:298.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.