SFS 1984:202

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 1984:202
840202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. 'Lag

SFS 1984:202

f\ om ändring i utsädeslagen (1976:298);

uikom från trycket

den 9 maj 1984

Utfärdad den 12 april 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om utsäd eslagen (1976:298)^

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i 7 § orden "centrala frökontrollanstalten" skall utbytas mot

"utsädeskontrollen''.

6

Om växtförädlingsavgift gäller 1 kap ., 3 kap. 7-15 §§ samt 4, 5, 8

och 9 kap. lagen (1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Beskattningsmyndighet ä r statens utsädeskontroll. Vad som sägs om be­

skattningsmyndighet i 3 kap. och 9 kap. 3 § nämnda lag skall dock gälla

lantbruksstyrelsen. Om annan än statens utsädeskontroll utför statsplom-
bering av u tsäde, skall denne debitera och uppbära avgiften för utsädes­
kontrollens räkning. Till allmänt ombud utses tjänsteman hos lantbrukssty­

relsen.

Avgiftsskyidighet inträder vid va ije plomberingstillfälle. Verkställd de­

bitering har samma verkan som ett beslut enligt 4 kap. 3 § lagen (19 84:151)

om punktskatter och prisregleringsavgifter. Avgiften skall i sådant fall

betalas inom den tid som bestäms av den som utför statsplombering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1983/84:71, SkU 22. rskr 145 .

^ Senaste lydelse av lagens rubri k 1979:298.

' Senaste lydelse 1978:203.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.