SFS 1984:560

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 1984:560
840560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:560

om äEdrimig i otsädeslageini (1976:298);

utkom från trycket

den 21 juni 1984

Utfärdad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)^

dels att 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 6 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

6

Om vä xtförädlingsavgift gäller 1 k ap., 3 k ap. 7-15 §§ samt 4, 5, 8

och 9 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Beskattningsmyndighet är statens utsädeskontroll.

Avgiftsskyldighet inträder vid vaije plomberingstillfälle. Verkställd de­

bitering har samma verkan som ett beslut enligt 4 kap. 3 § lagen om

punktskatter och prisregleringsavgifter. Avgiften skall i sådant fall betalas
inom den tid som bes täms av den som utför statsplombering.

7 §"' Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen avger handling med orik­
tig uppgift och därigenom föranleder fara för att växtförädlingsavgift un-
dandras döms till bö ter eller fängelse i högst e tt år. Sker sådan gärning av
grov oaktsamhet, döms till böter.

Den som till utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

lämnar oriktig uppgift om varas slag eller sort döms till böter, om inte

gärningen är belagd med stra ff enligt första stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första eller andra stycket.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1984.1 fråga om statsplombering som

utförs av annan än utsädeskontrollen gäller 6 och 7 §§ i deras äldre lydelse

till dess regeringen förordnar annat.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

vy

'i I' :

I

: I;

' Prop. 1983/84: 191, Joö 37, rskr416.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1979:298.

^ Senaste lydelse 1984: 202.

" Senaste lydelse 1984:202.

1247

\

\

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.