SFS 1994:628 Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 1994:628 Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)
SFS 1994_628 Lag om ändring i utsädeslagen (1976_298)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:628

Utkom från trycket
den 16 juni 1994

Lag
om ändring i utsädeslagen (1976:298);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § utsädeslagen (1976:298) skall

ha följande lydelse.

4 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att den som yrkesmässigt förpackar eller bedriver handel med

1. köksväxtutsäde skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens

utsädeskontroll,

2. utsäde skall föra journal över vissa utsädespartier.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94: UU23, rskr. 1993/94:367.

2

Senaste lydelse 1992: 1682.

1219

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.