SFS 2005:1218 Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 2005:1218 Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)
051218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsädeslagen (1976:298);

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976: 298)2

dels att ordet ⬝Statens utsädeskontroll⬝ i 5 § skall bytas ut mot ⬝Statens

jordbruksverk⬝,

dels att ordet ⬝Utsädeskontrollen⬝ i 7 § skall bytas ut mot ⬝Statens jord-

bruksverk⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

LENA SOMMESTAD

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108.

2 Lagen omtryckt 2000:1262.

SFS 2005:1218

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.