SFS 2000:1262 Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Du är här: Start / Miljörätt / Utsädeslag (1976:298) / SFS 2000:1262 Lag om ändring i utsädeslagen (1976:298)
001262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsädeslagen (1976:298);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsädeslagen (1976:298)

2

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 3 a och 4 §§ skall betecknas 4 och 5 §§,

dels

att 1�3, 8 och 9 §§ och de nya 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 §

I denna lag förstås med

1.

utsäde

, dels frö som är avsett till utsäde med undantag av skogsfrö, dels

utsäde av potatis (utsädespotatis),

2.

certifiering av utsäde

, förvaltningsuppgift som innebär kvalitetskon-

troll av utsäde, försegling av förpackning med utsäde och utfärdande av be-
vis om detta,

3.

saluföring av utsäde

, sådan överlåtelse av utsäde, lagerhållning av ut-

säde för försäljning och utbjudande av utsäde till försäljning, som sker yr-
kesmässigt.

Lag (2000:1262).

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att utsäde av visst slag får saluföras endast om utsädet
har

1. certifierats, eller
2. kvalitetskontrollerats på annat sätt än genom certifiering.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter också om andra villkor för saluföring än som avses i första
stycket och om förbud mot saluföring.

Lag (2000:1262).

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. certifiering och annan kvalitetskontroll,
2. godkännande av leverantörer av utsäde som skall utföra annan kvali-

tetskontroll än certifiering, av personer som skall utföra besiktning av utsä-
desodlingar och av sådana laboratorier som skall analysera utsäde.

1

Prop. 1999/2000:112, bet. 2000/01:MJU4, rskr. 2000/01:31.

2

Omtryckt 1996:1560.

SFS 2000:1262

Utkom från trycket
den 15 december 2000
Omtryck

background image

2

SFS 2000:1262

Myndighetsutövning som avses i första stycket 1 får av regeringen över-

lämnas till en juridisk person som regeringen har godkänt för uppgiften. Re-
geringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att besluta om sådant
överlämnande eller godkännande.

Lag (2000:1262).

4 §

Tillsyn över att föreskrifter meddelade med stöd av denna lag följs ut-

övas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrym-

men och att där ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplys-
ningar och handlingar som behövs för tillsynen. Detta gäller också för EG:s
institutioner och för inspektörer och experter som utses av institutionerna.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy-

nen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

bestämmelserna i första stycket skall efterlevas. Förelägganden kan förenas
med vite.

Lag (2000:1262).

4 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

Lag (2000:1262).

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde

1. skall göra anmälan om sin verksamhet till Statens utsädeskontroll,
2. skall föra journal över vissa utsädespartier.

Lag (2000:1262).

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva om avgifter i ärenden enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelas med stöd av lagen.

Lag (1996:1560).

7 §

Den som till Utsädeskontrollen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

lämnar oriktig uppgift om en varas slag eller sort döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Lag (1992:1682

).

8 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift som har

meddelats med stöd av 2 § döms till böter, om inte gärningen är belagd med
straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till samma straff döms
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter anmälningsskyldighet
som föreskrivits med stöd av 5 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Vara som varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av

2 §, skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras för-
verkat.

Har någon gjort sig skyldig till brott enligt första stycket, skall han ersätta

tillsynsmyndigheten kostnader för undersökning av taget prov.

Lag

(2000:1262).

9 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 § fjärde stycket får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol.

background image

3

SFS 2000:1262

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag

(2000:1262).

Denna lag

3

träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3

2000:1262.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.