SFS 2013:1057 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

131057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om växtskyddslagen

(1972:318)

dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 1, 3, 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 10 och 11 §§ samt rubriken närmast före 1 §

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Anmälningsplikt”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 b §, samt närmast före 5 §

en ny rubrik av följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 §

3

I denna lag avses med

växt: levande växt eller levande växtdel, inklusive fröer,
växtprodukt: produkt av växtursprung som inte är en växt enligt denna lag

och som

1. har karaktär av en råvara, eller
2. har genomgått en enklare bearbetning,
växtskadegörare: art, stam, eller biotyp av växt, djur eller patogen som är

skadlig för växt, växtodling eller växtprodukt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt och växtprodukt enligt la-
gen.

3 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vilka växtskadegörare som åtgärder enligt 5 och 5 a §§
får vidtas mot. Sådana föreskrifter får meddelas endast när det gäller växtska-
degörare som allvarligt kan skada växter, växtprodukter, växtodlingar, skogar
eller annan mark.

1 Prop. 2012/13:174 och prop. 2013/14:18, bet. 2013/14:MJU4, rskr. 2013/14:72.

2 Jfr Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skade-
görare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1, Celex 32000L0029), senast ändrad
genom kommissionens direktiv 2010/1/EU av den 8 januari 2010 om ändring av bila-
gorna II, III och IV till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegö-
rare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom
gemenskapen (EUT L 7, 12.1.2010, s. 17–20, Celex 32010L0001).

3 Senaste lydelse 2006:808.

4 Senaste lydelse 2006:808.

SFS 2013:1057

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1057

Beträffande andra växtskadegörare än sådana som avses i första stycket får

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela före-
skrifter eller beslut som avses i 5 och 5 a §§, om det finns särskilda skäl. Så-
dana föreskrifter och beslut som avses i 5 § ska vara tidsbegränsade.

Åtgärder

5 §

5

För att bekämpa och hindra spridning av sådana växtskadegörare som

avses i 3 § får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

1. förelägga fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att vidta åtgärder för

bekämpning av växtskadegörare på fastigheten,

2. besluta om smittrening av lokaler, redskap, transportmedel eller andra

föremål som kan hysa växtskadegörare,

3. besluta om smittrening eller förstöring av växter eller växtprodukter eller

förpackningar till växter eller växtprodukter eller om begränsning i rätten att
använda växter eller växtprodukter eller sådana förpackningar,

4. förbjuda sådd eller plantering av växter,
5. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter,
6. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortförande,

innehav eller annan hantering av växter, växtprodukter, växtskadegörare,
jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskade-
görare,

7. vidta eller föreskriva andra nödvändiga åtgärder i fråga om enskildas

egendom.

Åtgärder som avses i första stycket 2, 3 eller 7 får verkställas genom en

myndighets försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta till

ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att i samband med införsel av
växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat od-
lingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om sådana åtgärder som
avses i första stycket 1–3. Överlåtelsen får även avse beslut om förbud eller
villkor för införsel av eller bortförande av växter, växtprodukter, växtskade-
görare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växt-
skadegörare i enlighet med första stycket 6.

5 a §

6

För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera

spridning av sådana växtskadegörare som avses i 3 § får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer

1. meddela föreskrifter om att den som odlar växter eller handlar med väx-

ter eller växtprodukter ska anmäla verksamheten till en viss myndighet och
föra anteckningar om verksamheten,

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om provtagning el-

ler undersökning av växter, växtprodukter, jord eller annat odlingssubstrat,
mark, lokaler, transportmedel, förpackningar, redskap eller andra föremål
som kan hysa växtskadegörare samt om undersökning av sundhetsintyg.

Åtgärder som avses i första stycket 2 får verkställas genom en myndighets

försorg.

5 Senaste lydelse 2006:808.

6 Senaste lydelse 2006:808.

background image

3

SFS 2013:1057

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till ett en-

skilt kontrollorgan som är juridisk person överlåta att i enskilda fall besluta
om provtagning eller undersökning enligt första stycket 2.

6 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för företag som för exportändamål använder,
producerar eller behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegö-
rare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll.

7 §

Om någon inte fullgör en skyldighet som han eller hon har förelagts att

utföra av en myndighet med stöd av 5 eller 7 a § andra stycket, kan myndig-
heten låta verkställa åtgärden på hans eller hennes bekostnad.

7 a §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även
1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sund-

hetsintyg om det finns brister i intyget, och

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning,

behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter,
växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns
brister i eller saknas ett sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna

till en juridisk person att utfärda sådant sundhetsintyg som krävs vid förflytt-
ning inom Europeiska unionen och export av växter eller växtprodukter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkor för ett överlämnande som avses i tredje stycket.

8 §

8

För kostnader eller förluster som föranletts av beslut enligt denna lag

eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen för att bekämpa eller
hindra spridning av växtskadegörare kan, om det finns särskilda skäl, ersätt-
ning lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om
de kostnader och förluster som ska kunna ersättas.

10 §

9

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. inte gör en anmälan enligt 4 §,
2. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en föreskrift eller ett förbud

som har meddelats med stöd av 5, 5 a, eller 7 a §,

3. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §, eller
4. utfärdar sundhetsintyg utan att ha fått uppgiften överlämnad till sig en-

ligt 7 a § tredje stycket.

7 Senaste lydelse 2006:808.

8 Senaste lydelse 1989:492.

9 Senaste lydelse 1995:364.

background image

4

SFS 2013:1057

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

11 §

10

Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i

anslutning till lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Statens jordbruksverk för det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol,

om det överklagade beslutet har meddelats av ett enskilt kontrollorgan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som har meddelats med stöd av 5, 5 a, 7 eller 7 a § andra stycket

gäller omedelbart, om inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2006:808.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.