SFS 1993:554 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Du är här: Start / Miljörätt / Växtskyddslag (1972:318) / SFS 1993:554 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
SFS 1993_554 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972_318)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1227

SFS 1993:554
Utkom från trycket
den 16 juni 1993

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § växtskyddslagen (1972:318)

skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93: JoU 15, rskr. 1992/93:352.

background image

SFS 1993:554

2 §2 Lagen tillämpas inte på insektshärjning som avses i 29 § skogsvårds-
lagen (1979:429).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

2

Senaste lydelse 1989:492.

1228

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.