SFS 1995:26 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Du är här: Start / Miljörätt / Växtskyddslag (1972:318) / SFS 1995:26 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
SFS 1995_26 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972_318)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

27

SFS 1995:26

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § växtskyddslagen

(1972:318) skall ha följande lydelse.

11 §2 Statens jordbruksverks beslut i ett särskilt fall enligt denna lag

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som meddelats med stöd av 5 eller 7 § gäller omedelbart, om

inte något annat bestäms.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1991:389.

background image

SFS 1995:26

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

28

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.