SFS 1972:318

720318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 318 Växtskyddslag;

Utkom från trycket given Stockho lms slott den 2 juni 1972.

den 20 juni 1972

( :

VI GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna som följer.

Inledande bestämm elser

1 § I denna lag förstås med

växt även del av växt såsom lök, rotstock, gren, kvist, blad, blomma,

frukt, frö ocb bark samt sådan produkt av växt, som alltjämt har
karaktär av råvara, såsom timmer, utsäde ocb spannmål,

växtskadegörare virus samt bakterie, svamp, nematod, insekt, kvals-

ter och annan organism ur växt- eller djurriket som kan förorsaka

sjukdom eller annan skada på växt.

2 § Lagen är ej tillämplig på insektsbärjning av större omfattning
i skog eller i fall då överhängande fara därför föreligger.

Bekämpning

3 § Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om växtskadegörare

som Konungen föreskriver. Sådan föreskrift får meddelas endast be­
träffande växtskadegörare som kan allvarligt skada växtodling, skog
eller lager av växter.

Föreligger synnerliga skäl, får myndighet som Konungen bestämmer

meddela beslut som avses i 5 § utan binder av första stycket. Sådant

beslut får gälla högst tre månader.

714

1 Prop. 1972: 89, JoU 41, rskr 236.

¬

background image

4 § Den som har anledning antaga att växtskadegörare, som omfattas

SFS 1972: 318

av föreskrift enligt 3 § första stycket, angripit växt på mark som han
äger eller brukar skall genast anmäla detta. Sådan anmälan göres till
myndighet som Konungen bestämmer.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan meddela

undantag från anmälningsskyldighet.

5 § För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare, som

omfattas av föreskrift enligt 3 § första stycket, får Konungen eller myn­

dighet som Konungen bestämmer

1. förelägga fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att vidtaga åt­

gärd för bekämpning av växtskadegörare på fastigheten,

2. förordna om smittrening av lokal, redskap, transportmedel eller

annat föremål som kan hysa växtskadegörare,

3. förordna om smittrening eller förstöring av växt eller förpackning

till växt eller om begränsning i rätten att använda växt eller sådan för­
packning,

4. förbjuda sådd eller plantering av växt,
5. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växt,
6. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortfö­

rande av växt, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel och kulturer av

växtskadegörare,

7. vidtaga eller föreskriva annan åtgärd i fråga om enskilds egendom

som finnes oundgängligen påkallad.

Åtgärd som avses i första stycket 2, 3 eller 7 kan verkställas genom

myndighets försorg.

6 § Innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att

lämna tillträde för åtgärd som avses i 5 § första stycket 2, 3 och 7.

7 § Underlåter någon att fullgöra skyldighet som ålagts honom med
stöd av 5 §, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på den försum­
liges bekostnad.

Övriga bestäm melser

8 § För kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt denna lag

eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser kan utgå ersättning av

statsmedel. Fråga om ersättning prövas av Konungen eller myndighet
som Konun gen bestämmer.

9 § Polismyndigheten skall på begäran av annan myndighet lämna

handräckning när det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av
lagen m eddelade bestämmelser efterleves eller för verkställighet av be­

slut enligt 7 §.

10 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att göra anmälan enligt 4 §,

2. underlåter att efterkomma föreläggande eller bryter mot föreskrift

eller förbud som meddelats med stöd av 5 §,

3. åsidosätter skyldighet enligt 6 §.

715

¬

background image

- r

-I

SFS 1972: 318

11 § Talan mot beslut som annan myndighet än Konungen meddelat

med stöd av 5 eller 7 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot beslut i fråga om ersättning av statsmedel enligt 8 § föres talan

hos Konungen genom besvär.

Beslut som avses i första stycket länder omedelbart till efterrättelse,

om ej annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

^3

Stockholms slott den 2 juni 1972.

^

GUSTAF ADOLF

INGEMUND B ENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

3

C.

r,"

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.