SFS 1989:492

890492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ti

Lag

SFS 1989:492

om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

Utkom frän trycket

Utfärdad den 8 juni 1989,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om växtskyddslagen

(1972:318)

dels att i 3 - 5 och 11 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regering­

en",

dels att 2, 6, 8 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 § skall sättas närmast före 6 §,
dels att det i l agen skall införas en ny paragraf, 2 a §, samt närmast före

2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2

Lagen tillämpas inte på insektshäijning som avses i 20 § skogsvårds­

lagen (1979:429).

Användning av genteknik
2a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för användning av

1. gen teknik på växter,
2. gentekniskt modifierade växter, samt
3. gen tekniskt modifierade organismer vid växtodling.

6 § Innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att

lämna tillträde för åtgärd som avses i 5 § första stycket 2, 3 och 7 samt för
kontroll av att föreskrifter som meddelats med stöd av 2 a § efterlevs.

8 § För kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt denna lag

eller m ed stö d av lagen meddelade bestämmelser för att bekämpa eller

hindra spridning av växtskadegörare kan ersättning lämnas av statsmedel.
Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som re ge­

ringen bestämmer.

110 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att göra anmälan enligt 4 §,

2. underlåter att efterkomma föreläggande eller bryter mot föreskrift

eller förbud som meddelats med stöd av 2 a eller 5 §, eller

3. åsidosätter skyldighet enligt 6 §.

den 16 juni 1989

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar
MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

\ Prop. 1988/89:140, JoU21, rskr. 322.

Senastclydclse 1977:351.

683

i

L,

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.