SFS 1990:93

900093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\:f •

• n ,

'b •

SFS 1990:93

om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

Utkom från trycket

den 27 mars 1990

Utfärdad den 8 mars 1990.

'

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § växtskyddslagen (1972; 318)

skall ha följande lydelse.

11

Lantbruksstyrelsens beslut i e tt särskilt fall enligt denna lag eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos

kammarrätten.

Beslut som meddelats med stöd av 5 eller 7 § gäller omedelbart, om inte

något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdan­

det gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Hans Petterson

(J ordbruksdepartementet)

' Prop. 1989/90:57, JoU 13, rskr. 114.

^ Senaste lydelse 1989:492. Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.