SFS 1991:389

910389.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:389 Lag

utkom från trycket

om ändring 1 växtskyddslagen (1972:318);

den 4 juni I99 I

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att i 11 § växtskyddslagen

(1972:318)' ordet "lantbruksstyreiscns" skall bytas ut mot " statens jord­
bruksverks".

' Prop. 1990/91:99. JoU27, rskr. 276.

642

' Senaste lydelse av i I § 1990:93.

¬

background image

V-

⬢ .

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

SFS 1991:389

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.