SFS 1994:903 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

SFS 1994_903 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972_318)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1773

1

Prop. 1993/94: 198, bet. 1993/94: JoU29, rskr. 1993/94:391.

2

Senaste lydelse 1989:492.

3

Senaste lydelse 1989:492.

SFS 1994:903

Utkom från trycket

den 23 juni 1994

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om växtskyddslagen

(1972:318)

dels att 2 a § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 a § skall utgå,
dels att 6 och 10 §§ skall ha följande lydelse.

6 §2 En innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att

lämna tillträde för en åtgärd som avses i 5 § första stycket 2, 3 och 7.

10 §3 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. inte gör en anmälan enligt 4 §,

2. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en föreskrift eller ett

förbud som har meddelats med stöd av 5 §, eller

3. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.