SFS 1995:364 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Du är här: Start / Miljörätt / Växtskyddslag (2022:725) / SFS 1995:364 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
SFS 1995_364 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972_318)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

567

SFS 1995:364
Utkom från trycket
den 13 april 1995

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 12 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om växtskyddslagen

(1972:318)2.

dels att 1, 3, 4, 6, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas nya bestämmelser, 5 a och 7 a §§, av

följande lydelse.

1 § I denna lag förstås med

växt även del av växt såsom lök, rotstock, gren, kvist, blad, blomma,

frukt, frö och bark samt sådan produkt av växt, som alltjämt har karaktär
av råvara, såsom timmer, utsäde och spannmål,

1

Prop. 1994/95: 145, bet. 1994/95: JoU 15, rskr. 1994/95:260.

2

Jfr rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att

skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (EGT nr L026,
31.01.77 s. 20).

background image

568

3

Senaste lvdelse 1989:492.

4

Senaste lydelse 1989:492.

5

Senaste lydelse 1994:903.

6

Senaste lydelse 1994:903.

växtskadegörare virus, bakterie, svamp, nematod, insekt, kvalster, my-

koplasma och annan organism ur växt- eller djurriket som kan förorsaka
sjukdom eller annan skada på växt eller växtodling.

3 §3 Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om växtskadegörare

vilka anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Sådan föreskrift får meddelas endast beträf-
fande växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan
mark eller lager av växter.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestäm-

mer meddela beslut som avses i 5 § utan hinder av första stycket. Sådant
beslut får gälla högst tre månader.

4 §4 Den som har anledning anta att växtskadegörare, som omfattas av
föreskrift enligt 3 § första stycket, angripit växt eller växtodling på mark
som han äger eller brukar eller växter i lager som han innehar för försälj-
ning till andra än konsumenter skall genast anmäla detta. Anmälan skall
göras till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten.

5 a § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera
spridning av växtskadegörare enligt 3 § första stycket får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer

1. meddela föreskrifter om att den som odlar eller handlar med växter

skall anmäla verksamheten till viss myndighet och föra anteckningar om
verksamheten,

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om provtagning

eller undersökning av växt, jord eller annat odlingssubstrat, mark, lokal,
transportmedel, förpackning, redskap eller annat föremål som kan hysa
växtskadegörare.

�&tgärd som avses i första stycket 2 kan verkställas genom myndighets

försorg.

6 §5 En innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att
lämna tillträde för en åtgärd enligt denna lag eller föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen.

7 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överläm-

na till en juridisk person att utfärda sådant sundhetsintyg som krävs vid
handel med växter eller vid utförsel av växter.

10 §6 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. inte gör en anmälan enligt 4 §,

SFS 1995:364

background image

569

SFS 1995:364

2. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en föreskrift eller ett

förbud som har meddelats med stöd av 5, 5 a eller 7 a §, eller

3. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §.

11 §7 Statens jordbruksverks beslut i ett särskilt fall enligt denna lag eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som meddelats med stöd av 5, 5 a eller 7 § gäller omedelbart, om

inte något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 15 april 1995.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

7

Senaste lydelse 1995:26.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.