SFS 2006:808 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

060808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om växtskyddslagen

(1972:318)

dels

att 1, 3–6, 7 a och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 a, 6 a, 8 a och

11 a §§ av följande lydelse.

1 §

3

I denna lag förstås med

växt

: levande växt eller levande växtdel, inklusive fröer,

växtprodukt

: produkt av växtursprung som inte är en växt enligt denna lag

och som har

1. karaktär av råvara, eller
2. genomgått en enklare bearbetning,

växtskadegörare:

art, stam eller biotyp av växt, djur eller patogen som är

skadlig för växt, växtodling eller växtprodukt.

Vad som avses med växt enligt lagen anges närmare i föreskrifter som

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

2 a §

4

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-

bestämmelser) som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen
skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som
avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Jfr rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skade-

görare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1, Celex 32000L0029), senast ändrat
genom rådets direktiv 2002/89/EG (EGT L 355, 30.12.2002, s.

45, Celex

32002L0089).

3

Senaste lydelse 1995:364.

4

Tidigare 2 a § upphävd genom 1994:903.

SFS 2006:808

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:808

3 §

5

Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om växtskadegörare

vilka anges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer. Sådan föreskrift får meddelas endast beträffande
växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller
lager av växter eller växtprodukter.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestäm-

mer meddela beslut som avses i 5 § utan hinder av första stycket. Sådant be-
slut får gälla högst tre månader.

4 §

6

Den som har anledning anta att växtskadegörare, som omfattas av fö-

reskrift enligt 3 § första stycket, angripit växt eller växtodling på mark som
han äger eller brukar eller växter eller växtprodukter i lager som han innehar
för försäljning till andra än konsumenter skall genast anmäla detta. Anmälan
skall göras till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten.

5 §

7

För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare, som omfat-

tas av föreskrift enligt 3 § första stycket, får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer

1. förelägga fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att vidtaga åtgärd

för bekämpning av växtskadegörare på fastigheten,

2. förordna om smittrening av lokal, redskap, transportmedel eller annat

föremål som kan hysa växtskadegörare,

3. förordna om smittrening eller förstöring av växt eller växtprodukt eller

förpackning till växt eller växtprodukt eller om begränsning i rätten att an-
vända växt eller växtprodukt eller sådan förpackning,

4. förbjuda sådd eller plantering av växt,
5. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växt,
6. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller bortförande,

innehav eller annan hantering av växt, växtprodukt, växtskadegörare, jord,
kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare,

7. vidtaga eller föreskriva annan åtgärd i fråga om enskilds egendom som

finnes oundgängligen påkallad.

Åtgärd som avses i första stycket 2, 3 eller 7 kan verkställas genom myn-

dighets försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta

till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att i samband med inför-
sel av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller
annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om sådana åt-
gärder som avses i första stycket 1–3. Sådan överlåtelse får även avse beslut
om förbud eller villkor för införsel eller bortförande av växt, växtprodukt,
växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kul-
turer av växtskadegörare i enlighet med vad som anges i första stycket 6.

5

Senaste lydelse 1995:364.

6

Senaste lydelse 1995:364.

7

Senaste lydelse 1989:492.

background image

3

SFS 2006:808

5 a §

8

För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera

spridning av växtskadegörare enligt 3 § första stycket får regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer

1. meddela föreskrifter om att den som odlar växter eller handlar med

växter eller växtprodukter skall anmäla verksamheten till viss myndighet
och föra anteckningar om verksamheten,

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om provtagning

eller undersökning av växt, växtprodukt, jord eller annat odlingssubstrat,
mark, lokal, transportmedel, förpackning, redskap eller annat föremål som
kan hysa växtskadegörare.

Åtgärd som avses i första stycket 2 kan verkställas genom myndighets

försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till ett en-

skilt kontrollorgan som är juridisk person överlåta att i enskilda fall besluta
om provtagning eller undersökning enligt första stycket 2.

6 §

9

En innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är skyldig att

lämna tillträde för en åtgärd enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Innehavaren är även skyldig att lämna tillträde enligt första stycket för åt-

gärder som utförs av EG:s institutioner och av institutionerna utsedda in-
spektörer eller experter.

6 a §

Den som utövar offentlig kontroll har rätt att för denna kontroll på

begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs
för den offentliga kontrollen.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för

inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

7 a §

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna till en juridisk person att utfärda sådant sundhetsintyg som krävs vid
handel med växter eller växtprodukter eller vid utförsel av växter eller växt-
produkter.

8 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för handläggning av frågor om tillstånd, om-
händertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller därmed samman-
hängande eller jämförlig åtgärd som regleras av denna lag.

11 §

11

Statens jordbruksverks beslut enligt denna lag eller enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett enskilt kontrollorgan.

8

Senaste lydelse 1995:364.

9

Senaste lydelse 1995:364.

10

Senaste lydelse 1995:364.

11

Senaste lydelse 1995:364.

background image

4

SFS 2006:808

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Jordbruksverket för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol,

om det överklagade beslutet har meddelats av ett enskilt kontrollorgan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som meddelats med stöd av 5, 5 a eller 7 § gäller omedelbart, om

inte något annat bestäms.

11 a §

När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna lag tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223)

– 11 och 12 §§ om jäv,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse av beslut,
– 22 § om överklagande, samt
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.