SFS 2022:725 Växtskyddslag

Du är här: Start / Miljörätt / Växtskyddslag (2022:725) / SFS 2022:725 Växtskyddslag
SFS2022-725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Växtskyddslag

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens syfte och tillämpningsområde
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att begränsa de
risker som växtskadegörare innebär för växter och växtprodukter till en
acceptabel nivå.

2 § Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26

oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014
och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG,
74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och
2007/33/EG, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2016/2031.
Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör

skyddsåtgärder mot växtskadegörare,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15

mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG,
89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG
samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2017/625.

Uttryck i lagen
3 §
I denna lag betyder

1. följande uttryck samma sak som i förordning (EU) 2016/2031:

1 Prop. 2021/22:148, bet. 2021/22:MJU25, rskr. 2021/22:336.

SFS

2022:725

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

SFS

2022:725

2

� andra föremål,
� karantänskadegörare,
� växter, och
� växter för plantering,
2. följande uttryck samma sak som i förordning (EU) 2017/625:
� officiell växtskyddsinspektör, och
� organ med delegerade uppgifter,
3. uttrycket offentlig kontroll:
a) offentlig kontroll enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

4. uttrycket annan offentlig verksamhet:
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) motsvarande offentlig verksamhet som utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,

5. uttrycket växtprodukt: växtprodukt enligt förordning (EU) 2016/2031

och genomförandeakter som har antagits med stöd av förordning (EU)
2016/2031,

6. uttrycket växtskadegörare: skadegörare enligt förordning (EU)

2016/2031,

7. uttrycket fristående officiell växtskyddsinspektör: en officiell växt-

skyddsinspektör som inte har en anställning vid en statlig kontroll-
myndighet,

8. uttrycket Europeiska unionens territorium: det geografiska område

som ska anses som unionens territorium enligt artikel 1.3 i förordning (EU)
2016/2031, och

9. uttrycket medlemsstat inom Europeiska unionen: ett geografiskt

område inom en stat som omfattas av Europeiska unionens territorium.

I denna lag avser följande uttryck skadegörare som är förtecknade som

sådana i genomförandeakter som har antagits med stöd av förordningen
(EU) 2016/2031:

� EU-karantänskadegörare,
� karantänskadegörare för skyddad zon, och
� reglerad EU-icke-karantänskadegörare.

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625
4 §
Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens
tillämpningsområde och som gäller karantänskadegörare och reglerade EU-
icke-karantänskadegörare.

Bemyndiganden i fråga om förbud och åtgärder som avser

växtskadegörare
Bemyndiganden i fråga om karantänskadegörare
5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förbud, begränsningar eller åtgärder som behövs
för att förhindra introduktion, etablering och spridning av karantänskade-
görare.

Den myndighet som regeringen bestämmer får också, utöver vad som

följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, i det enskilda fallet
besluta om sådana förbud, begränsningar eller åtgärder som avses i första
stycket.

background image

SFS

2022:725

3

Föreskrifter enligt första stycket och beslut enligt andra stycket som avser

införsel till eller förflyttning inom Sverige ska vara tidsbegränsade om inte
något annat följer med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

Om det är nödvändigt för att utrota eller innesluta karantänskadegörare

får den myndighet som regeringen bestämmer själv vidta åtgärder som följer
av ett sådant beslut som avses i andra stycket.

Bemyndiganden i fråga om reglerade EU-icke-karantänskadegörare
6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förbud, begränsningar eller åtgärder vid yrkes-
mässig odling av växter för plantering för att begränsa förekomsten av
reglerade EU-icke-karantänskadegörare på sådana växter.

Den myndighet som regeringen bestämmer får också i det enskilda fallet

besluta om sådana förbud, begränsningar eller åtgärder som avses i första
stycket.

Bemyndiganden i fråga om andra växtskadegörare för skydd av skog
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i andra
fall än som avses i 6 § meddela föreskrifter om förbud, begränsningar eller
åtgärder för att begränsa förekomsten av andra växtskadegörare än
karantänskadegörare som kan medföra oacceptabla ekonomiska, miljö-
mässiga eller sociala konsekvenser genom angrepp på trädslag som används
i virkesproduktion.

Sådana föreskrifter får avse den som
1. äger trädbevuxen mark, bedriver skogsbruk eller odlar växter,
2. lagrar växter, växtprodukter eller andra föremål, eller
3. bedriver handel med växter, växtprodukter eller andra föremål.
Den myndighet som regeringen bestämmer får också i det enskilda fallet

besluta om sådana förbud, begränsningar eller åtgärder som avses i första
stycket. Beslutet får riktas mot den som omfattas av andra stycket.

Föreskrifter enligt första stycket och beslut enligt tredje stycket får inte

förbjuda eller begränsa införsel till Sverige från ett land utanför Europeiska
unionen eller en annan medlemsstat inom unionen. De får inte heller avse
växtskadegörare som är förtecknade som invasiva främmande arter av
unionsbetydelse i genomförandeakter som har antagits enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober
2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av
invasiva främmande arter.

Bemyndiganden i fråga om egenkontroll, dokumentation,

uppgiftslämnande och anmälan
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som yrkesmässigt odlar, handlar med eller på annat

sätt yrkesmässigt hanterar växter, växtprodukter eller andra föremål att

a) utöva en egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån

verksamhetens art,

b) dokumentera uppgifter som har betydelse för risken för spridning av

växtskadegörare,

c) lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ

med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör,

background image

SFS

2022:725

4

2. skyldighet för den som icke yrkesmässigt odlar, handlar med eller på

annat sätt hanterar växter, växtprodukter eller andra föremål att
dokumentera uppgifter som har betydelse för risken för spridning av
karantänskadegörare,

3. skyldighet för den som förflyttar eller på annat sätt hanterar växtskade-

görare att till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter, en
fysisk person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell
växtskyddsinspektör lämna uppgifter som har betydelse för risken för sprid-
ning av växtskadegörare,

4. skyldighet för den som odlar, handlar med eller på annat sätt hanterar

växter, växtprodukter eller andra föremål att till en kontrollmyndighet, ett
organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör lämna uppgifter
som har betydelse för risken för spridning av växtskadegörare,

5. skyldighet för den som till Sverige för in växter, växtprodukter, andra

föremål eller växtskadegörare från ett land utanför Europeiska unionen eller
en annan medlemsstat inom unionen att anmäla införseln,

6. undantag från skyldigheten i förordning (EU) 2016/2031 att anmäla

misstänkt eller konstaterad förekomst av karantänskadegörare.

Sundhetsintyg
9 §
I förordning (EU) 2016/2031 finns bestämmelser om sundhets-
certifikat och andra sundhetsintyg. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om andra sundhetsintyg än
de som är reglerade i EU-förordningen.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
10 §
Offentlig kontroll utövas av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket)
och andra statliga myndigheter (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter
som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

Delegering av vissa uppgifter
11 §
I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person. I förordningen finns också bestämmelser om att en behörig
myndighet får utse en officiell växtskyddsinspektör.

Samordnande myndighet
12 §
Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet
och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver
något annat.

Rådgivning och information
13 §
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,
information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

background image

SFS

2022:725

5

Skyldighet att beivra överträdelser
14 §
Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att
överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen, av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller av de
beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, beivras.

Förvaltningslagens tillämpning
15 §
Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av
ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör ska följande
bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt
16 §
Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Bemyndiganden i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet
17 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som har

delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskyddsinspektör
ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, och

2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk person som

har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växtskydds-
inspektör att

a) lämna information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som

avses i 12 §, och

b) lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har

delegerat uppgiften eller utsett inspektören.

background image

SFS

2022:725

6

Rätt till upplysningar och tillträde
18 §
En kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter, en fysisk
person som har delegerats vissa uppgifter eller en fristående officiell växt-
skyddsinspektör har, i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet, rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har

anknytning till verksamheten eller där växter, växtprodukter och andra
föremål kan finnas och där göra undersökningar och ta prover.

19 § Bestämmelserna i 18 § om rätt till upplysningar och tillträde gäller
också för Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och för
inspektörer och experter som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning
det behövs för att kontrollera att Sverige följer

1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och
2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom

lagens tillämpningsområde.

Bestämmelserna i 18 § och första stycket ska inte tillämpas vid kontroller

och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om
kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeri-
bekämpning.

Skyldighet att lämna hjälp
20 §
Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning
(EU) 2017/625, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras.

Inköp under dold identitet
21 §
En kontrollmyndighet får köpa in växter, växtprodukter och andra
föremål under dold identitet om det är nödvändigt för att kontrollera att de
uppfyller krav i fråga om karantänskadegörare i

1. föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, eller
2. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har

meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under

dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden
förlorar sin betydelse.

Förelägganden
22 §
Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar,
får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att lagen,
de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med
stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

Vite
23 §
Förelägganden enligt 22 § eller enligt de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar får förenas med vite.

Kontrollmyndigheten får dock inte förelägga någon vid vite att medverka

i en utredning av en gärning som kan leda till straff eller sanktionsavgift för
honom eller henne.

background image

SFS

2022:725

7

Rättelse på den enskildes bekostnad
24 §
Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar, får en kontrollmyndighet besluta att åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse ska vidtas på den enskildes bekostnad om den
enskilde

1. inte har följt ett föreläggande enligt de EU-bestämmelser som lagen

kompletterar eller enligt 22 §, eller

2. inte fullgör sina skyldigheter enligt de EU-bestämmelser som lagen

kompletterar eller de föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av 5 §
och rättelsen måste göras genast med hänsyn till risken för introduktion,
etablering och spridning av en karantänskadegörare.

Hjälp av Polismyndigheten
25 §
Polismyndigheten ska på begäran av en kontrollmyndighet lämna den
hjälp som behövs för att

1. utöva offentlig kontroll, eller
2. verkställa beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar.

Hjälp får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller dock inte offentlig kontroll eller verkställighet av

beslut som gäller sådana växtskadegörare som avses i 7 §.

Avgifter
26 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet.

Ersättning vid utrotning eller inneslutning av karantänskadegörare
Rätt till ersättning
27 § Staten ska ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut i det
enskilda fallet om utrotning eller inneslutning av karantänskadegörare
drabbas av

1. kostnader för behandling, avlägsnande eller destruktion av växter, växt-

produkter och andra föremål samt rengöring och desinfektion av lokaler,
mark, vatten, jord, odlingsmedier, anläggningar, maskiner och utrustning,

2. förlust i form av förlorat värde på de växter, växtprodukter eller andra

föremål som är föremål för bekämpningsåtgärder, eller

3. produktionsbortfall, när bekämpningsåtgärder vidtas i andra miljöer än

skog.

28 § Ersättning får endast lämnas om den är förenlig med Europeiska
unionens regler om statligt stöd.

För kostnader enligt 27 § 1 lämnas full ersättning. För förlorat värde

enligt 27 § 2 ska avdrag göras för eventuellt restvärde samt för kostnader
som den enskilde skulle ha haft om inte bekämpningsåtgärden hade utförts.

Ersättning för produktionsbortfall enligt 27 § 3 lämnas för sådant bortfall

som uppkommer under tiden som bekämpningsåtgärderna pågår, dock

background image

SFS

2022:725

8

längst för en sammanhängande period om två år. Ersättningen får uppgå till
högst 75 procent av produktionsbortfallet.

Annan ersättning
29 § Om den ersättningsberättigade har rätt till annan ersättning för sådana
kostnader eller förluster som avses i 27 § får den totala ersättningen inte
uppgå till mer än 100 procent av kostnaden, värdet eller produktionsbort-
fallet.

Jämkning av ersättning
30 § Ersättning enligt 27 § får jämkas om den ersättningsberättigade
uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till kostnaden eller
förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade inte rättar sig efter
en föreskrift eller efter ett beslut i det enskilda fallet som har meddelats med
stöd av lagen eller ett beslut som har meddelats med stöd av de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar.

Beslutande myndighet
31 § Frågor om ersättning prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Bemyndiganden i fråga om ersättning
32 § Regeringen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om
ersättning i 27 § inte ska gälla om Europeiska kommissionen i enlighet med
artikel 28.2 eller 30.3 i förordning (EU) 2016/2031 har beslutat om åtgärder
för inneslutning av karantänskadegörare.

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. beräkningen av förlorat värde enligt 27 § 2 för växter, växtprodukter

eller andra föremål,

2. att ett visst högsta värde ska läggas till grund för ersättning för sådan

förlust som anges i 27 § 2,

3. vilken typ av produktionsbortfall som ska berättiga till ersättning,
4. i vilka fall ersättning inte ska beviljas om en växtsort har odlats som

inte är resistent mot en viss växtskadegörare, och

5. att ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på belopp som en

mottagare är återbetalningsskyldig för.

Straff
Straff för hantering av karantänskadegörare
34 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet utan tillstånd, eller i strid med villkoren i ett tillstånd,

1. för in en karantänskadegörare till Sverige eller till en skyddad zon inom

Sverige,

2. inom Sverige eller inom en skyddad zon inom Sverige förflyttar, inne-

har, uppförökar eller frisläpper en karantänskadegörare, eller

3. för ut en karantänskadegörare från Sverige till en annan medlemsstat

inom Europeiska unionen.

Detsamma gäller den som i näringsverksamhet av oaktsamhet begår en

sådan gärning som anges i första stycket.

background image

SFS

2022:725

9

Straff för viss hantering av växter, växtprodukter och andra föremål
35 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet

1. för in växter, växtprodukter eller andra föremål till Sverige eller till en

skyddad zon inom Sverige på ett sätt som kan medföra risk för introduktion,
etablering eller spridning av karantänskadegörare,

2. inom Sverige eller inom en skyddad zon inom Sverige förflyttar växter,

växtprodukter eller andra föremål på ett sätt som kan medföra risk för intro-
duktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare,

3. från Sverige till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen för ut

växter, växtprodukter eller andra föremål på ett sätt som kan medföra risk
för introduktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare, eller

4. i andra fall än som avses i 1�3 hanterar växter, växtprodukter eller

andra föremål på ett sätt som kan medföra risk för introduktion, etablering
eller spridning av karantänskadegörare.

Detsamma gäller den som i näringsverksamhet av oaktsamhet begår en

sådan gärning som anges i första stycket.

Straff för underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder
36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet inte vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra intro-
duktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare.

Detsamma gäller den som i näringsverksamhet av oaktsamhet begår en

sådan gärning som anges i första stycket.

Straff för införsel, utförsel och förflyttning av reglerade EU-icke-

karantänskadegörare på växter för plantering
37 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet i strid med
artikel 37 i förordning (EU) 2016/2031

1. för in reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering

till Sverige,

2. för ut reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering

till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, eller

3. inom Sverige förflyttar reglerade EU-icke-karantänskadegörare på

växter för plantering.

Straff för att försvåra spårning och att lämna vilseledande eller felaktiga

uppgifter i ansökan om sundhetscertifikat
38 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. orsakar att möjligheten att spåra en karantänskadegörare försvåras eller

kan komma att försvåras, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 34, 35
eller 36 §, eller

2. lämnar vilseledande eller felaktiga uppgifter i en ansökan om sundhets-

certifikat för export.

Detsamma gäller den som i näringsverksamhet av oaktsamhet begår en

sådan gärning som anges i första stycket.

Straff för överträdelser av anmälningsskyldighet
39 § Till böter döms den som i näringsverksamhet med uppsåt eller av
oaktsamhet bryter mot artikel 14.1 eller artiklarna 14.1 och 33.1 i förordning
(EU) 2016/2031 genom att inte anmäla förekomst eller misstanke om före-
komst av en EU-karantänskadegörare, en skadegörare som omfattas av

background image

SFS

2022:725

10

åtgärder enligt artikel 30.1 i förordning (EU) 2016/2031 eller en karantän-
skadegörare för skyddad zon.

Till böter döms även den som, om gärningen inte begås i näringsverksam-

het, med uppsåt bryter mot artikel 15.1 eller artiklarna 15.1 och 33.1 i
förordning (EU) 2016/2031 genom att inte anmäla förekomst eller misstanke
om förekomst av en EU-karantänskadegörare eller karantänskadegörare för
skyddad zon.

Straff för överträdelser av föreskrifter och beslut som har meddelats med

stöd av lagen
40 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter
mot föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 5, 6 eller 7 §,
om gärningen inte ska leda till ansvar enligt 34, 35 eller 36 §.

Detsamma gäller den som i näringsverksamhet av oaktsamhet begår en

sådan gärning som anges i första stycket.

Ringa gärningar
41 § Om en gärning som avses i 34�40 §§ är att anse som ringa ska det
inte dömas till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som
obetydlig med hänsyn till det intresse som straffbestämmelsen är avsedd att
skydda.

Straffbestämmelsernas förhållande till vite och sanktionsavgifter
42 § Det får inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som
omfattas av ett föreläggande om vite, om gärningen ligger till grund för en
ansökan om utdömande av vitet.

Det får inte dömas till ansvar enligt 38 § första stycket 1 eller 40 § om

gärningen kan leda till en sanktionsavgift enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 44 §.

Straffbestämmelsernas förhållande till brottsbalken
43 § Om en gärning är belagd med straff i brottsbalken får det inte dömas
till ansvar enligt 34�40 §§.

Sanktionsavgifter
Bemyndigande i fråga om sanktionsavgift
44 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska
betalas av den som

1. driver en verksamhet utan att uppfylla krav i fråga om registrering,
2. inte har den dokumentation som krävs,
3. inte anbringar ett växtpass på växter, växtprodukter och andra föremål

som omfattas av krav på växtpass innan de förflyttas inom Europeiska
unionens territorium eller till eller inom en skyddad zon,

4. för in växter, växtprodukter eller andra föremål utan att uppfylla krav

på anmälan vid införsel, eller

5. inte uppfyller krav på märkning av träemballage i importsändningar

enligt den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15 om
reglering av träemballage inom den internationella handeln (ISPM 15).

Sanktionsavgifterna ska uppgå till minst 1 000 kronor och högst 100 000

kronor. I de föreskrifter som avses i första stycket ska avgifternas storlek
framgå. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek ska

background image

SFS

2022:725

11

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och till betydelsen av den
bestämmelse som överträdelsen avser.

Befrielse från skyldigheten att betala en sanktionsavgift
45 § Sanktionsavgift ska inte tas ut om det är oskäligt. Vid denna prövning
ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgifts-

skyldige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit
skyldig att göra och inte heller förmått att ge någon annan i uppdrag att göra
det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgifts-

skyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat
påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.

Ansvarig myndighet
46 § Kontrollmyndigheten prövar frågor om sanktionsavgifter.

Tillfälle att yttra sig och preskription
47 § Innan kontrollmyndigheten beslutar om sanktionsavgift ska den som
avgiften ska tas ut av få tillfälle att yttra sig. Om så inte har skett inom två
år från det att överträdelsen ägde rum får någon sanktionsavgift inte beslutas.

Förhållandet mellan sanktionsavgift och vite
48 § Det får inte beslutas om sanktionsavgift för en överträdelse som
omfattas av ett föreläggande om vite om överträdelsen ligger till grund för
en ansökan om utdömande av vitet.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift
49 § Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken
när det har fått laga kraft.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

50 § En beslutad sanktionsavgift faller bort till den del beslutet inte har
verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft.

�verklagande
51 §
Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

52 § Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter
eller av en fristående officiell växtskyddsinspektör.

53 § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk
person eller som har utsett en fristående officiell växtskyddsinspektör ska
föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade

background image

SFS

2022:725

12

beslutet har meddelats av ett sådant organ, en sådan fysisk person eller en
sådan växtskyddsinspektör.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Genom lagen upphävs växtskyddslagen (1972:318).
3. Förelägganden, förbud och andra beslut som har meddelats enligt den

upphävda lagen gäller fortfarande.

4. �ldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som

enligt den nya lagen kan leda till sanktionsavgift om överträdelsen har skett
före ikraftträdandet.

5. �ldre föreskrifter om ersättning gäller fortfarande för ersättnings-

anspråk som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

KARL-PETTER
THORWALDSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.